large-1

we­he­ar­tit.com

Ver mi. Ne­ho­vo­rím, že to bude ľahké, ale bude to stáť zato! Nie vždy som ve­selá kopa, ale ak sa sme­jem, tak po­riadne a ce­lým srd­com. Tak­tiež ne­ho­vo­rím, že ti bu­dem dá­vať vždy sto­per­centnú lásku. No moje city sú úp­rimné a pravé. Ne­o­kla­mem ťa. Bu­dem ťa ctiť a mi­lo­vať, i keď moje ná­lady budú na od­strel. To som ja.

Ob­čas chladná, ino­kedy veľmi vrúcna, nie­kedy prí­liš ľa­hos­tajná, no na­ozaj mi­lu­júca žena. Tvoja žena. Teda, tvoje vy­snené dievča. Som i silná žena, ktorá nemá prob­lém vy­ba­viť si le­tenku a na pár dní zmiz­núť. No mi­lu­jem i ve­čery v tvo­jej spo­loč­nosti, kedy len tak po­ze­ráme filmy, jeme pu­kance a pi­jeme ka­kao. Nie som ľah­ko­my­seľná a ani hlúpa. Mám dosť ar­gu­men­tov, aby som si na­ozaj ob­há­jila dô­vod, prečo meš­kám pol ho­dinu.

Som veľmi ši­kovná, uro­bím ti ori­gi­nálny dar­ček, po­tom sa usme­jem a dám ti pusu na líce. Tiež ľú­bim pivo, ne­boj sa. Poďme na hory! Ne­bude mi va­diť, že ne­bu­dem na­ma­ľo­vaná, že bu­dem mať na sebe tep­láky a mi­kinu. Ak bu­dem s te­bou, bude to skvelé! Viem byť jemná, ale ak ma po­zveš na dobrý roc­kový kon­cert, prečo ne­ísť i za re­belku? Ak ne­vieš čo mi kú­piť, skús kve­tin­kové alebo vtá­či­kové šaty. Tým ne­odo­lám.

Ozaj, ne­bude ti va­diť ak ob­čas záj­deme do útulku či do do­movu dô­chod­cov a po­mô­žeme tam? Ne­bu­dem vy­ze­rať každý deň ako z ča­so­pisu, ale bu­dem sa cí­tiť dobre. Ne­ho­vo­rím, že viem va­riť, ale ver, že keď bu­deš hladný, bu­dem sa sna­žiť!

Ak sa chceš s nie­kým smiať, som vý­bor­ným spo­loč­ní­kom na smiech. A ne­boj, dám ti i slo­bodu. Ak chceš ísť ve­čer s ka­mošmi na pivo, ja buď za­tiaľ doma. Bu­dem čí­tať novú knihu, alebo tiež pôj­dem na bab­skú jazdu. Pre­páč, ale nie­kedy sa ne­ub­rá­nim sl­zám a dám svoje po­city na­javo. Kľudne ma po­chváľ, ak si mys­líš, že dnes mi to pri­stane. Ku­puj mi kvety, bu­dem ti vďačná. Pre­ži­jem, ak bu­deš chcieť ísť na Star Wars. Že so mnou bu­deš ces­to­vať? Pro­sím. Nie som ná­ročná. Na­ozaj. Som jed­no­du­ché dievča, ktoré chce mi­lo­vať a chce byť mi­lo­vané.

bardot-ouv

ima­ges.go­ogle.com

Re­špek­tu­jem ťa.

Re­špek­tu­jem tvoje ná­zory.

Pod­po­ru­jem ťa v tvo­jich snoch! 

Ne­bu­dem vždy kon­tro­lo­vať svoju váhu, ale sľu­bu­jem, že sa na­ozaj cí­tim vo svo­jom tele skvelo.

Bu­dem si vy­chut­ná­vať každý oka­mih s te­bou.

Na­ozaj som pre teba tá pravá.

Ver mi.

 

co­ver photo: ima­ges.go­ogle.com

Komentáre