Leto je v pl­nom prúde a niet kraj­šieho ob­do­bia, kedy sa uká­zať svetu v tých naj­nov­ších mód­nych tren­doch. Od ob­le­če­nia až po do­pl­nky je toto čas, kedy sa dá v móde na­ozaj vy­hrať. 

Každé leto pri­chá­dza aj ne­jaký nový fas­hion trend, kto­rému sa ne­vyh­neš na ulici, ani na so­ciál­nych sie­ťach. A tento rok nie je vý­nim­kou. V tomto článku sme sa za­me­rali na do­pl­nky, ktoré sa stali ab­so­lút­nymi hitmi. Ktorý toh­to­ročný do­pl­n­kový trend zau­jal naj­viac teba?

Over­size ná­uš­nice

Veľké, dlhé, vy­siace – s ta­ký­mito toto leto zauj­meš. Na­vyše v pek­nej sý­tej farbe oži­via i ten naj­je­do­duchší out­fit.

View this post on Ins­ta­gram

✶ THE SUN­BURST TAS­SEL ✶ get it now at our webs­hop ✶

A post sha­red by NON­CHA­LANCE (@non­cha­lan­ce­am­ster­dam) on

Sla­mená ka­belka

Tak túto te­raz uvi­díš ur­čite u kaž­dej fas­hion ma­niačky! Žiadna iná ka­belka sa na leto ne­hodí viac ako sla­mená. Naj­po­pu­lár­nej­ším sa stal jej kru­hový tvar. Ide­álny do­pl­nok na do­vo­lenku pri mori.

Vin­tage opa­sok

S tren­dom vy­so­kých džín­sov bola len otázka času, ako ich ešte vy­lep­šiť. Do módy sa vrá­tili opasky a skvele vy­ze­rajú tie vo vin­tage štýle.

Šatka vo vla­soch

Nád­herný vla­sový do­pl­nok, kto­rým zauj­meš. Vy­zerá nežne, ele­gan­tne a aj ten na­jo­by­čaj­nejší cop bude vďaka šatke vy­ze­rať hneď štý­lo­vej­šie.

Šľapky

Tento druh obuvi ne­bol ešte asi ni­kdy tak po­pu­lárny, ako v tomto roku. V ob­cho­doch náj­deš tie naj­rôz­nej­šie štýly. Ak ne­ob­ľu­bu­ješ k ša­tám vy­soké opätky, sú skve­lou voľ­bou a tvoj out­fit bude ešte viac vy­let­nený.

Bam­boo ka­belka

Dru­hým hi­tom v sek­cii ka­belky je takz­vaná bam­boo ka­belka, čiže ka­belka vy­ro­bená z bam­bu­so­vého dreva. Táto je­di­nečná ka­belka oživí každý out­fit a zaujme už na prvý po­hľad, nie len ma­te­riá­lom, ale aj ne­zvy­čaj­ným tva­rom.

Klo­búky

Ne­smieme za­bud­núť na po­krývku hlavy, ktorá má ok­rem tej es­te­tic­kej tiež ochrannú fun­kciu. Klo­búky sa no­sia každé leto a po­sledné roky sú če­reš­nič­kou na torte kaž­dého pek­ného out­fitu. Na­job­ľú­be­nej­šie sú tie sla­mené, na ich veľ­kosti ne­zá­leží, stačí si vy­brať ten, ktorý ti pri­stane k tvaru tvo­jej hlavy.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre