Keď príde na vzťahy, od­razu je každý od­bor­ník. A naj­väčší bý­vajú zväčša práve tí, ktorí sú naj­dl­h­šie sin­gle. Nie­ktoré rady sú veľmi cenné a po­má­hajú nám. Iné na­opak ško­dia. Dnes sme si pre teba pri­pra­vili 10 vzťa­ho­vých rád, ktoré by si ne­mala po­čú­vať.

 

„Vzťah by mal byť jed­no­du­chý“ – po­vedz mi, čo dobré je na svete jed­no­du­ché? Keď sa pred spa­ním za­mys­líš nad tým, čo všetko si v ži­vote do­siahla, uve­do­míš si, že tie naj­lep­šie veci, ťa stále veľa ener­gie a času. Rov­nako ich mu­síš in­ves­to­vať na to, aby ste spo­ločne vy­bu­do­vali kva­litný vzťah.

„Kto ne­žiarli, ne­mi­luje“ – na­ozaj je žiar­li­vosť zna­me­ním lásky? Nie je to len ne­dos­ta­tok se­ba­dô­very a spô­sob akým sa sna­žíme ma­ni­pu­lo­vať svojho par­tnera? Dô­vera je zna­me­ním láska a po­ro­zu­me­nia, nie žiar­li­vosť.

„Pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú“ – na za­čiatku možno. No ča­som si obaja uve­do­míte, že isté zá­kladné veci rov­naké mať mu­síte. Drobné od­liš­nosti váš vzťah na­opak obo­ha­tia.

zdroj: unsp­lash.com

„Ni­kdy ťa ni­kto ne­bude mi­lo­vať tak ako on“ – Toto je há­dam naj­väč­šia lož, akú kto môže po­ve­dať len preto, aby ťa udr­žal v ne­fun­gu­jú­com vzťahu. Ostá­vať s nie­kým preto, že sa bo­jím, že nás už ni­kdy ni­kto ne­bude tak ľú­biť je ne­správne.

„Ne­uka­zuj pri­veľmi aká si múdra, pre­tože ho tým vy­stra­šíš“ –ťažko uve­riť, že ešte aj v 21. Sto­ročí do­káže nie­kto vy­pus­tiť ta­kúto hlú­posť. No po­čula som to na vlastné uši, takže tomu ve­rím. Pro­sím ťa, ne­snaž sa tvá­riť hlúpo len preto, aby si mu dvihla ego.

„Ni­kdy ne­choď spať na­hne­vaná“ – tento bod môže vy­znieť ako cel­kom dobrá rada, av­šak ne­ne­chaj sa po­mý­liť. To, že ste mali vý­menu ná­zo­rov zna­mená, že na istú vec máte od­lišný ná­zor. Obaja po­tre­bu­jete pop­re­mýš­ľať a ho­vorí sa, že ráno je múd­rej­šie ve­čera.

www.pe­xels.com

„Za­slú­žiš si viac“ – Po­kiaľ cí­tiš, že sa na­chá­dzaš v ne­správ­nom vzťahu, ktorý ťa viac trápi ako teší, je to prav­de­po­dobne dobrá rada a mala by si po­čúv­nuť. Av­šak veľmi často sa stáva, že člo­vek, ktorý ti túto radu dáva, vô­bec do vášho vzťahu ne­vidí.

„Po­tre­bu­ješ mať na­vrch“ – v pod­state zna­mená, že tvoj muž má byť pod pa­pu­čou. Aká hlú­posť! Zne­úc­tu­ješ tým jeho, ale aj seba. Obaja par­tneri vo vzťahu by si mali byť rov­no­cenní.

„Láska príde, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať“ – pri­znám sa, že túto radu som už pár­krát dala aj ja. Prav­dou však je, že po­kiaľ ne­bu­deš cho­diť me­dzi ľudí a vy­ža­ro­vať so seba zá­u­jem o nad­via­za­nie kon­taktu, láska ti len tak do vienka ne­spadne.

„Vy­ža­duj si ro­man­tiku“ – ro­man­tické gestá sú sa­moz­rej­mos­ťou na za­čiatku vzťahu, kedy obaja lie­tate v ob­la­koch. Ča­som však vzťah prejde rôz­nymi fá­zami, kedy na rad pri­chá­dzajú iné veci, ktoré rie­šite. Nedá sa oča­ká­vať, že sa muž bude sprá­vať rov­nako ako na za­čiatku vzťahu.

Zdroj: slice.ca 

Komentáre