Ba­ran:

Sin­gle – feb­ruár je me­siac, kedy bu­deš na sebe pra­co­vať a kedy po­cho­píš, že na stret­nu­tie alebo rande môže byť vhodný KAŽDÝ deň a nie len vý­ni­močný. Vieš, že ak sa ne­sna­žíš nájsť spriaz­nenú dušu, tak ju náj­deš.

Vo vzťahu – po­cho­píš, že je nor­málne spo­chyb­ňo­vať vzťah (najmä ak si v ňom už dlho) a je nor­málne cí­tiť sa ob­čas ne­isto.

Býk:

Sin­gle – na­učíš sa pri­jí­mať sku­točnú lásku, ktorá je ti daná. Zba­víš sa stra­chu z lásky.

Vo vzťahu – na­učíš sa na­ozaj oce­niť svojho pria­teľa, za­čneš si ce­niť jeho úsi­lie a všetku silu, ktorú dáva do vášho vzťahu.

Blí­ženci:

Sin­gle – vy­ma­žeš z hlavy ne­pot­rebné bl­bosti a po­cho­píš, že v sku­toč­nosti ti ich tam ukladá spo­loč­nosť, no budú  tu ne­jakí ľu­dia, ktorí ťa oklamú, na­učíš sa byť viac opatr­nej­šia.

Vo vzťahu – do­zvieš sa, že hl­boké skla­ma­nia trvajú dl­h­šie ako by si chcela ale aj tak dáš svojmu pria­te­ľovi druhú šancu.

zdroj: www.go­dand­man.com

Rak:

Sin­gle – na­učíš sa roz­dá­vať lásku všade okolo teba a oko­lia. Uro­bíš si čas, aby si sa ve­no­vala aj sa­mej sebe a bu­deš mať veľa času na vy­rie­še­nie tvo­jich prob­lé­mov.

Vo vzťahu – na­učíš sa pod­po­riť svojho pria­teľa. V tomto me­siaci ťa bude po­tre­bo­vať viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým a dú­faj, že to ro­bíš pre seba a pre vašu lásku.

Lev:

Sin­gle – na­učíš sa dať jed­nej osobe viac po­zor­nosti ako by si mala po­skyt­núť málo po­zor­nosti všet­kým.

Vo vzťahu – na­učíš sa ro­biť kom­pro­misy me­dzi svo­jimi pria­teľmi a par­tne­rom. Za­čneš byť ot­vo­re­nej­šia a bu­deš viac ho­vo­riť o svo­jich ci­toch.

Panna:

Sin­gle – na­učíš sa mi­lo­vať samú seba. Dáš tomu šancu. Ne­vieš či ti nie­kto zlomí srdce alebo nie no za­čneš byť viac dô­ver­či­vej­šia.

Vo vzťahu – zis­tíš, že čím viac sa obá­vaš toho, že tvoj par­tner od teba od­íde, tým je to sku­toč­nej­šie. Bo­jíš sa, že ho stra­tíš ale zá­ro­veň aj po­cho­píš, že ľu­dia, ktorí ťa mi­lujú ne­odídu.

Váhy:

Sin­gle – na­učíš sa viac ho­vo­riť áno. Ob­ja­víš dob­ro­druž­stvo a ad­re­na­lín, ktorý ti urobí ži­vot kraj­ším.

Vo vzťahu – do­zvieš sa, že ko­mu­ni­ká­cia vy­rieši veľa prob­lé­mov tvojho vzťahu a bu­deš na tvo­jom vzťahu pra­co­vať.

zdroj: unsp­lash.com

Škor­pión:

Sin­gle – zis­tíš, čo chceš a čo na­opak nech­ceš. Do­zvieš sa, že ak si mladá, ešte sa ne­mu­síš usa­diť a je nor­málne, ak ne­máš pria­teľa.

Vo vzťahu – čím dl­h­šie si s pria­te­ľom, tým sa obá­vaš že sa tvoj vzťah stane ste­re­oty­pom a nud­ným. No za­ži­ješ veľa dob­ro­druž­stiev, ktoré tvoj vzťah oži­via.

Stre­lec:

Sin­gle – na­učíš sa zo­stať v kon­takte s ľuďmi, kto­rých mi­lu­ješ a máš ich rada.

Vo vzťahu – do­zvieš sa, že na­ozaj stojí za to, obe­to­vať láske veľa. Vzťahy sú plné kom­pro­mi­sov.

Ko­zo­ro­žec:

Sin­gle – bo­jíš sa zlo­me­nia srdca ale vo feb­ru­ári si po­vieš, že je čas na zmenu. Na­učíš sa za­ob­chá­dzať s lás­kou po­maly a opatrne.

Vo vzťahu – tento me­siac ťa na­učí, ako uro­biť krok späť a ako sa nie­komu vo vzťahu ospra­vedl­niť, ak si spra­vila chybu.

zdroj: unsp­lash.com

Vod­nár:

Sin­gle – na­učíš sa ne­vy­sta­vo­vať seba stresu a ná­tlaku len preto, aby si si na­šla lásku. Láska je niečo, čo ne­mô­žeš zú­falo hľa­dať.

Vo vzťahu – na­učíš sa ne­dá­vať svojho pria­teľa na pie­des­tál a na­učíš sa, že mu mu­síš dať ur­čitú voľ­nosť vo vzťahu.

Ryby:

Sin­gle – do­zvieš sa, že nie všet­kých, kto­rých si mi­lo­vala, mi­lo­vali rov­nako teba. Si veľmi cit­livá, ne­boj sa to uká­zať ale jed­no­du­cho nie­ktorí ľu­dia takí nie sú.

Vo vzťahu – zis­tíš, že ťa tvoj par­tner sku­točne mi­luje a tak pre­sta­neš ute­kať, pred svo­jím vlast­ným vzťa­hom.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre