Do­voľ mi na úvod po­ve­dať, že ve­gán­stvo ako myš­lienku uzná­vam – mys­lím si, že je is­tým spô­so­bom šľa­chetná a mnohí by sme sa z to­hoto ne­se­bec­tva mali po­u­čiť. No po­treba tejto sku­piny dé­mo­ni­zo­vať všetko ži­vo­číšne, rov­nako ako ich ne­sko­nalá túžba ne­ne­chať naše stra­vo­va­cie ná­vyky na­šimi, ma pri­nú­tila dať do­hro­mady nie­koľko riad­kov. A tie sa budú to­čiť pre­dov­šet­kým okolo faktu, že ve­gán­stvo je jed­no­du­cho ne­zdravé.

Prečo?

Ve­gáni často po­u­ka­zujú na to, že vďaka ne-kon­zu­má­cii mäsa žijú zdrav­ším ži­vot­ným štý­lom. To je pravda tak na 50%. Keďže ve­gáni ne­kon­zu­mujú ži­vo­číšne vý­robky, spo­lie­hajú sa zväčša na kon­zu­má­ciu stru­ko­vín, ze­le­niny, ore­chov a ovo­cia. To je v po­rov­naní so štan­dard­ným stra­vo­va­ním do­spe­lého člo­veka (hra­nolky, čipsy, cola, pivo) ob­rov­ský skok vpred. Ve­gáni sa po­tom pri­ro­dzene cí­tia lep­šie.

Prob­lém však na­stane ne­skôr

Telo nemá dosť nut­rien­tov, pre­dov­šet­kým biel­ko­vín. Áno, naj­čas­tej­šou otáz­kou, na ktorú ve­gáni od­po­ve­dajú je, ako pri­jí­majú do­sta­tok biel­ko­vín. Na toto po­slú­žia stru­ko­viny, tofu či sója, ktoré však ob­sa­hujú prí­liš veľa an­ti­nut­rien­tov. Na­vyše, ak si tvoj pria­teľ do­praje pro­te­íny zo sóje, buď pri­pra­vená na skla­ma­nie v po­steli. Es­tro­gény v sóji sa zá­ro­veň po­sta­rajú o zní­že­nie jeho schop­nosti spa­ľo­vať tuk a množ­stvo ďal­ších ved­laj­ších efek­tov. Jed­no­du­cho po­ve­dané – z muža sa stane „žena“.

Rie­še­ním ne­dos­tatku biel­ko­vín môže byť sup­le­men­tá­cia – ko­nopný pro­teín je prav­de­po­dobne naj­kva­lit­nej­ším pro­te­ínom na trhu, no pri­prav sa na nie­koľko dá­vok denne – čo za­bolí tvoju pe­ňa­ženku a po čase to za­čne byť aj pekne otravné.

Mu­sím teda jesť mäso?

V sku­toč­nosti nie a je pravda, že jeho kon­zu­má­cia môže byť škod­livá. Práve tu však ve­gáni za­chá­dzajú to ex­tré­mov a ma­ni­pu­lá­cie. Škod­livá a ne­bez­pečná je predsa aj nad­merná kon­zu­má­cia vody. Mäso v bež­ných množ­stvách nie je ne­bez­pečné, ba práve na­opak.

Ak však predsa tú­žiš vy­ra­diť mäso, vô­bec nič sa ne­deje – pri správ­nom na­sta­vení do­káže byť zdra­vým ži­vot­ným štý­lom aj ve­ge­ta­rián­stvo. Ve­gán­stvo však nie.

Prečo je ve­gán­stvo ne­zdravé?

Pre­tože ne­kon­zu­má­ciou ur­či­tých po­tra­vín sa pri­pra­vu­ješ o dô­le­žité prvky – vi­ta­mín D3, K2 a B12. Ve­gáni často ar­gu­men­tujú, ne­dos­ta­tok B12 u ve­gá­nov prob­lé­mom nie je. Spo­me­nuli sme však an­ti­nut­rienty, ktoré sa v tvo­jom čreve po­sta­rajú o to, aby ne­bol do­sta­točne vstre­baný do tela – rov­nako ako napr. zi­nok, hor­čík či váp­nik.

A pri­prav sa aj na psy­chické prob­lémy

Áno, tento pod­nad­pis som možno tro­chu pre­hnal. Nič to však ne­mení na tom, že ve­gáni ne­majú do­sta­tok ex­trémne dô­le­ži­tých po­ly­ne­na­sý­te­ných mast­ných ky­se­lán omega 3. Pred­tým, ako ne­jaký ve­gán na­píše do ko­men­tára niečo o ľa­no­vom oleji/chia se­miač­kach – tieto po­tra­viny ob­sa­hujú omega 3 ky­se­linu ALA, ktorá je do­slova ne­pou­ži­teľná. Dô­le­žité omega 3 ky­se­liny EPA a DHA náj­deš „žiaľ“ v ry­bách.

A práve ne­dos­ta­tok DHA je zod­po­vedné za ne­uro­de­ge­ne­ra­tívne ocho­re­nia. Ne­dos­ta­tok omega 3 zá­ro­veň osla­buje imu­nitu.

Zá­ver

Ak si ve­gá­nom a tento ži­votný štýl ti vy­ho­vuje, tento člá­nok nie je sna­hou zme­niť to. Len už pro­sím, ko­nečne, re­špek­tuj aj našu voľbu. Máme na to do­sta­tok pád­nych ar­gu­men­tov.

ti­tulná foto: Trent Lanz

Komentáre