Nedá sa de­fi­no­vať. Jed­no­du­cho po­viete slovo láska, ale de­fi­no­vať presne ju ne­viete. Je tak nad­po­zem­ská, je­di­nečná a mi­mo­riadna. Je to veľmi časté slovo, ktoré chce každý ve­dieť do­ko­nale pre­čí­tať. Nie­kto je z nej šťastný, žije s ňou, iný ňou opo­vr­huje, ho­vorí, že ne­exis­tuje alebo ju za­tra­cuje. Ach tá láska. Keď sme s ňou, cí­time sa nád­herne, mo­tý­liky nám lie­tajú v brušku a my vi­díme svet omnoho krajší a ve­selší. Láska je väč­ši­nou dô­vod na ra­dosť, dô­vod, prečo chceme žiť a prečo sme tak šťastní.

Čo mô­žeš po­ve­dať ty o láske? Pre­mýš­ľaj.

large-3

pin­te­rest.com

Mys­líš si, že si ju už za­žila alebo to bola len na­po­do­be­nina lásky? Mys­líš si, že láska sku­točne exis­tuje a pre­ží­vaš ju? Ťažké otázky, však? Sama ti nie­kedy ne­viem od­po­ve­dať, pre­tože vždy, keď sa sna­žím po­cho­piť lásku a ve­dieť, že ňou ži­jem, príde nie­kto a po­vie mi niečo iné. Nie­žeby som bola ovplyv­ni­teľná, ale mys­lím, že je nor­málne mať nie­koho a pý­tať sa, či je to sku­točná láska.

V dneš­nom svete pl­nom tech­niky, vy­mo­že­ností a mož­ností vní­mame kaž­dého, kto nám vstúpi do ži­vota ako toho, kto môže byť náš po­ten­ciálny par­tner. Páči sa nám ich po­stava, vzhľad, po­vaha, ale pred­sta­viť si s nimi vzťah ne­vieme. Je to jed­no­du­cho len ilú­zia a za­ľú­be­nosť do neho, nie je to láska. Áno, za­ľú­be­nosť a láska sú podľa mňa roz­dielne.

Za­ľú­be­nosť by som Vám ešte ve­dela vy­svet­liť, ale čo tá láska? Mne jed­no­du­cho ne­stačí de­fi­ní­cia toho, že je to po­cit, kedy ne­mô­žeš byť bez toho dru­hého.

large-4

we­he­ar­tit.com

Av­šak ani tak ju ne­treba de­fi­no­vať, ako po­cho­piť, čo si sa z nej na­učila. Skús si to pre­mys­lieť. Čo si sa na­učila po­čas toho, ak si nie­koho mi­lo­vala? Bola to odo­vzda­nosť, túžba, hr­dosť, byť lep­ším člo­ve­kom? Čo o nej vieš? Prečo je taká mi­mo­riadna a krásna? Exis­tuje vô­bec? Opäť ťažké otázky, na ktoré ne­na­chá­dzam kon­krétnu od­po­veď. Viem však, že som sa na­učila byť lep­ším člo­ve­kom.

Ver či nie, ak nie­koho mi­lu­ješ, bu­deš lep­ším člo­ve­kom. Ne­bu­deš už toľko mys­lieť na seba. Od­razu máš spo­ločný smer. Už ti ne­vadí, ak by si sa mala nie­kde pre­sťa­ho­vať a trá­viť čas inak. Jed­no­du­cho si sa na­učila, že z lásky sa vieš pris­pô­so­biť. Ak nie si pyšná a tvrdo­hlavá žen­ská, vieš si pri­znať svoju chybu a  niesť za ňu zod­po­ved­nosť. Áno, aj toto mňa i teba na­učila láska! Vieš si viac vy­chut­nať nád­herné oka­mihy a oce­niť ich, také čaro má láska a uče­nie sa v nej.

Láska ma na­učila ho­vo­riť dru­hým o mo­jich po­ci­toch.

Láska ma na­učila ďa­ko­vať.

Láska ma na­učila vy­be­rať si zod­po­vedne ľudí okolo seba.

amor-boho-casal-couple-favim-com-2865649

pin­te­rest.com

Na­učila som sa od­púš­ťať. Ne­mys­lím od­púš­ťať ne­veru. Mys­lím od­púš­ťať chyby, slabé chvíľky a slová, ktoré sme nech­celi vy­svet­liť. Od­pus­te­nie je prvá cesta, na ktorú mu­síš vy­kro­čiť, aby si sa zmie­rila s ve­cami. Je to tak kom­pli­ko­vané, až je to jed­no­du­ché. A na­opak. Tak­tiež ma láska na­učila vi­dieť v člo­veku to najk­raj­šie, ctiť ho a chrá­niť. Vá­žiš si jeho prí­tom­nosť a kaž­do­denne ďa­ko­vať. No ako ma i na­učila žiť s nie­kým, po­cho­pila som dar slo­body a omnoho viac vďaka láske za­čala ces­to­vať a žiť ži­vot inak. Láska mi po­núkla viac mož­ností, viac kre­a­ti­vity a za­pá­le­nia do no­vých vecí. Ďa­ku­jem láska za to, že vďaka tebe som sa na­učila po­zná­vať slo­bodu, aj keď s nie­kým ži­jem.

Vďaka ti láska, na­učila si ma veľa a stále ma učíš. 

Si po­zo­ru­hodná.

„Prí­liš veľa mys­líme a prí­liš málo cí­time. Viac ako stroje po­tre­bu­jeme ľud­skosť. Viac ako rozum po­tre­bu­jeme lás­ka­vosť a mier­nosť. Bez toho zvl­číme a stra­tíme všetko.“
– Char­lie Chap­lin

Komentáre