Dr­žať sa nie­čoho je často oveľa bo­les­ti­vej­šie ako ne­chať to ísť. No ľah­šie sa to ho­vorí ako koná. Každé zna­me­nie má svoje dô­vody, prečo ne­do­káže veci či ľudí, ne­chať ísť. Zau­jíma ťa ten tvoj?

Ba­ran

Ne­zne­sieš pred­stavu, že niečo nie je tak, ako si to chcela. Takže to skú­šaš stále do­okola, aj keď vieš, že je to ne­správne, pre­tože si ne­do­ká­žeš pri­znať pre­hru.

Býk

Ne­pri­pú­ta­vaš sa ľahko, a keď sa tak už stane, je tak­mer ne­možné do­stať ho zo svojho sys­tému. Stane sa tvo­jou sú­čas­ťou, ktorú ak stra­tíš, cí­tiš sa ne­kom­pletná.

Blí­ženci

Ne­ne­cháš ľudí ísť, pre­tože nech­ceš ni­koho stra­tiť. Ani toho, kto sa k tebe správa otrasne. Sna­žíš sa všet­kých udr­žať vo svo­jom ži­vote a uis­tiť sa, že spolu vy­chá­dzate. Ak nie­koho ná­ho­dou stra­tíš, cí­tiš ob­rov­ský smú­tok a sna­žíš sa ho zo všet­kých síl pri­tiah­nuť späť.

Rak

Ne­ná­vi­díš ne­šťastné konce, vzdia­le­nosť a od­lú­če­nie. Nech­ceš žiť bez člo­veka, kto­rého ľú­biš a uro­bíš všetko preto, aby os­tal. Bo­ju­ješ a uka­zu­ješ ako veľmi ti na ňom zá­leží. Tvoja in­ten­zívna láska ťa nie­kedy za­slepí na­toľko, že si ne­uve­do­mu­ješ, že člo­vek, kto­rého si stra­tila pre teba nie je stra­tou.

Lev

Rada do­mi­nu­ješ, a preto ak ťa nie­kto opustí, ešte pred tým, než si ho chcela opus­tiť ty, spustí to v tebe opačný efekt. Sta­neš sa na ňom zá­vislá. Roz­ísť sa s nie­kým musí byť tvo­jim roz­hod­nu­tím, nie jeho, a do­vtedy bu­deš bo­jo­vať.

Panna

Si pre­fek­ci­onis­tka a ne­ro­bíš žiadne unáh­lené roz­hod­nu­tia, hlavne čo sa tvojho ľú­bost­ného ži­vota týka. Ak niečo ne­vyjde po všet­kom čase a ener­gie, ktorú si do toho in­ves­to­vala, po­kla­dáš to za svoje osobné zly­ha­nie a sna­žíš sa ako len vieš na­pra­viť to.

Váhy

Ak na­ozaj chceš, tak do­ká­žeš ne­chať ísť, ale prečo by si to ro­bila? Je po­hodl­nej­šie ostať v nie­čom, čo dobre po­znáš. Rad­šej chyby na­prá­vaš a sna­žíš sa kon­flikty vy­rie­šiť akoby si ho mala na­hra­diť za nie­koho no­vého.

Škor­pión

Ak si stále do nie­koho za­mi­lo­vaná, pred­stava toho, žeby mo­hol byť s nie­kým iným ťa do­slova za­bíja. Je jed­no­du­cho tvoj, a žiar­liš na kaž­dého, kto sa oň zau­jíma. Na­vyše vieš, že ni­kto ho ni­kdy ne­bude ľú­biť tak, ako si ho ľú­bila ty.

Stre­lec

Ne­mô­žeš ho ne­chať ísť, pre­tože ti ho všetko pri­po­mína. Keď si so svo­jimi pria­teľmi, roz­prá­vaš o ňom. Keď hrá vaša pes­nička, spo­me­nieš si na neho. Keď v ob­chode vi­díš jeho ob­ľú­bené jedlo, mys­líš na neho. Ne­do­ká­žeš ho ne­chať ísť. pre­tože tvoja my­seľ ti ho so všet­kým spája.

Ko­zo­ro­žec

Ne­za­mi­lu­ješ sa ľahko, a ak sa tak stane, prí­padná strata ťa desí. Bo­jíš sa, že rov­naké spo­je­nie s ni­kým iným ne­na­via­žeš. Pre­svied­čaš samú seba, že on bol to naj­lep­šie, čo si mohla mať.

Vod­nár

Ve­ríš v roz­právky a mys­líš si, že je to tak aj v sku­toč­nosti. Stále ča­káš, že sa tvoj drahý vráti s ob­rov­ským ges­tom a uve­domí si, ako veľmi si mu chý­bala, a že k sebe pat­ríte. Škoda, že sa to v sku­toč­nosti takto ne­stáva.

Ryby

Bo­jíš sa ne­chať ľudí ísť, pre­tože sa obá­vaš, že stra­tíš svoje ta­jom­stvá. Keď si s nie­kým a ob­ľú­biš si ho, vieš mu uká­zať svoju zra­ni­teľnú stránku a pre­zra­díš mu o sebe množ­stvo vecí. Ako­náhle ho stra­tíš, bo­jíš sa, že sa všetci do­zve­dia to, čo si s nim zdie­ľala.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre