Ur­čite si už po­čula o vý­ra­zoch ako „alfa muž“ či „alfa žena“. Kto je však alfa osob­nos­ťou?

Alfa osob­nosť sa od os­tat­ných ľudí líši vo via­ce­rých ve­ciach. V pr­vom rade, alfa osob­nosť ne­pod­lieha davu. Je sa­mos­tatná, silná a je­di­nečná – jed­no­du­cho osob­nosť v pra­vom zmysle slova. Týchto ľudí spája 10 osob­nost­ných čŕt, kto­rými dis­po­nujú. Náj­deš sa v nich aj ty?

#1 Ho­vo­ríš stručne, no jed­no­značne

Tvoje vy­jad­ro­va­nie nie je ni­kdy žiad­nou há­dan­kou. Vy­jad­ru­ješ sa stručne, no veľmi jasne. Ni­komu tak ni­kdy ne­dáš pries­tor na žiadne dom­nienky či špe­ku­lá­cie, ktoré sú zväčša zá­rod­kom rôz­nych kon­flik­tov a zni­če­ných vzťa­hov.

#2 Ne­ve­ríš slo­vám, ve­ríš či­nom

Ne­máš rada sta­va­nie vzduš­ných zám­kov, či ťa­ha­nie me­do­vých mo­tú­zov po­pod nos. Ne­ne­cháš sa okla­mať slad­kými a za­vá­dza­jú­cimi re­čami. Pre­žila si toho už dosť na to, aby si sľu­bom ne­pri­kla­dala žiadnu váhu. Vážne be­rieš je­dine gestá a činy.

#3 Zau­jí­majú ťa len veci, ktoré sa tý­kajú teba a tvo­jich najb­liž­ších

Exis­tujú ľu­dia, ktorí priam žijú z rôz­nych „za­ru­če­ných in­for­má­cií“ o kom­koľ­vek. Kle­bety sú pre nich rov­nako dô­le­žité, ako vzduch, ktorý dý­chajú. Na­ro­vinu po­ve­dané – tebe sú ži­votné uda­losti dru­hých ľudí ukrad­nuté. Ne­pot­re­bu­ješ ve­dieť, ktorý su­sed sa práve roz­vá­dza a ktorá ko­le­gyňa pre­mýšľa nad vý­po­ve­ďou. Svoju po­zor­nosť za­me­ria­vaš len na veci, ktoré sú sku­točne dô­le­žité.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
pe­xels.com

#4 Reči sa ho­vo­ria a chlieb sa je

Tvoje slová sú a vždy budú v sú­lade s tvo­jím sprá­va­ním. Si však zá­ro­veň od­vážna a ak si o nie­čom pre­sved­čená, ne­bo­jíš sa za svoj ná­zor po­sta­viť a vy­jad­riť ho hoci aj pred ce­lým sve­tom.

#5 Ne­máš veľa pria­te­ľov

Ne­pot­re­bu­ješ mať na Fa­ce­bo­oku 1500 pria­te­ľov. Úplne ti sta­čia tí traja, alebo hoci aj je­den. Dô­le­žité je, že vieš, že pri sebe máš nie­koho na celý ži­vot a nie­koho, komu mô­žeš ke­dy­koľ­vek za­vo­lať aj o pol­noci.

#6 Sa­motu si do­ká­žeš vy­chut­nať

Ho­vorí sa, že sa­motu ne­majú radi len ľu­dia, ktorí ne­do­kážu po­čú­vať svoje vlastné myš­lienky. To však nie je tvoj prí­pad. Ne­robí ti prob­lém zo­brať sa a vy­ra­ziť si nie­kam úplne osa­mote. Skôr na­opak – tieto chvíle si do­ká­žeš po­riadne vy­chut­nať.

#7 Svoje sú­kro­mie si strá­žiš

Ur­čite po­znáš nie­koho, o kom toho z Fa­ce­bo­oku vieš možno viac, ako jeho vlastní ro­di­čia. Vďaka #ins­tas­to­ries zas máš pod­robný pre­hľad o jeho ce­lo­den­nom menu i kaž­do­den­nom har­mo­no­grame. Toto však tvoj štýl ani zďa­leka nie je. Svoje sú­kro­mie si vá­žiš a ne­máš po­trebu de­liť sa oň so stov­kami ďal­ších ľudí.

pe­xels.com

#8 Ro­bíš veci, ktoré mi­lu­ješ

Máš toľko cie­ľov a snov, až ne­vieš, do pl­ne­nia kto­rého by si sa mala pus­tiť naj­skôr. Jed­no­du­cho vieš, že sku­točné šťas­tie nájde len člo­vek, ktorý robí to, čo mi­luje. Či sa to už týka školy, práce alebo sú­kro­mia.

#9 Ne­zau­jíma ťa, čo o tebe ho­vo­ria druhí ľu­dia

Na­koľko ži­ješ svoj vlastný ži­vot a nie ži­vot nie­koho iného, ne­máš po­trebu ve­dieť, aký ná­zor naňho majú os­tatní. Vieš, že všet­kým ne­vy­ho­vieš ni­kdy a ani sa o to ne­sna­žíš.

#10 Si ob­klo­pená ľuďmi, ktorí zdie­ľajú rov­naké hod­noty, ako ty

Okolo seba máš rada ľudí, ktorí sú pre teba in­špi­rá­ciou, mo­ti­vá­ciou a vzo­rom. Zväčša ťa však pri­ťa­hujú osoby, ktoré majú rov­nako veľké sny, ako ty. Ak niečo ne­zná­šaš, tak je to sú­ťa­ži­vosť a zá­visť. Ta­kýmto ľu­ďom sa sna­žíš vy­hý­bať a ak cí­tiš, že je pre teba ne­jaký vzťah to­xický, ne­máš prob­lém z neho vy­cú­vať.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre