Ne­vedno, kam sa po­delo všetko, čo me­dzi nami bolo, ale ak po­znáš od­po­veď, vieš, kde bý­vam. Rada sa do­zviem od­po­veď.

Rada sa do­zviem, kam zmizli všetky tie chvíle, keď sme sa ná­hodne stretli v au­to­buse. Na­priek tomu, že naše spo­ločné cesty trvali tak krátko, za­kaž­dým mi pri­pa­dalo, akoby sme sa roz­prá­vali ho­diny. A vždy sa bolo o čom roz­prá­vať. Až som ľu­to­vala, že ne­ces­tu­jeme nie­kam ďa­lej…

Rada sa do­zviem, kam od­išli mo­menty, keď sme si na­vzá­jom že­lali všetko naj­lep­šie k na­ro­de­ni­nám. Do­po­siaľ si pa­mä­tám, ako si mi da­ro­val bielu čo­ko­ládu, ktorú z duše ne­ná­vi­dím, ale ja som sa na teba usmiala a ob­jali sme sa. Nez­jedla som ju, ale bola pre mňa špe­ciálna, lebo bola od teba.

Rada sa do­zviem, či si už za­bu­dol na všetky naše zá­žitky s par­tiou, kto­rej sú­časť si tvo­ril aj ty. S par­tiou, z kto­rej si dob­ro­voľne od­išiel. Či už tá­bor, oslavy sviat­kov, párty, alebo len také spon­tánne chlas­tačky u nie­koho doma. Veď nám bolo dobre, nie?

A ty si nám všet­kým po­ve­dal zbo­hom…

zdroj: pin­te­rest.com

Rada sa do­zviem, ako si to vtedy pred rokmi mys­lel, keď si mi ho­vo­ril, že ma chceš a ja som ti po­ve­dala nie, pri­čom o týž­deň si už cho­dil s inou. Bol si taký frus­tro­vaný z toho, že ni­koho ne­máš, alebo som ti re­álne zlo­mila srdce?

Vieš, prav­dou je, že je toho veľa, čo by som sa chcela do­zve­dieť.

Vlastne ani ne­viem, či to, čo bolo me­dzi nami, bolo pria­teľ­stvo alebo aký druh vzťahu sme me­dzi se­bou mali. Mala som ťa však rada a to bolo ve­cou, na kto­rej zá­le­žalo naj­viac. Zna­me­nal si veľa nie­len pre mňa, no tiež aj pre ľudí, kto­rým si údajne ni­kdy nech­cel ub­lí­žiť. Hups, stalo sa. Oči­vidne ti to je jedno.

zdroj: pe­xels.com

Ako ho­vo­rím, exis­tuje veľa slov, ktoré by som ti chcela ad­re­so­vať. Ale ako som ťa uvi­dela na­po­sledy a naše po­hľady sa stretli,  uve­do­mila som si, že všetky moje otázky či do­tazy ostanú ne­zod­po­ve­dané. Pri tom dl­hom po­hľade, ktorý sa ne­ukon­čil ani oby­čaj­ným po­zdra­vom, som vy­tu­šila, že svoje od­po­vede ni­kdy ne­dos­ta­nem.

Komentáre