Každý z nás je iný. Ni­kde na svete ne­náj­deš člo­veka, ktorí by ti bol po­dobný a ro­bil tie isté veci čo ty. Má to svoje vý­hody, ale má to aj svoje ne­vý­hody. Ľu­dia chcú ča­sto­krát od ľudí, aby boli iní, aby sa zme­nili, aby niečo ro­bili inak… Dnes ti pri­ná­šam člá­nok v kto­rom sa do­zvieš, čo by na tebe ľu­dia tajne zme­nili (keby môžu) na zá­klade zna­me­nia. 

Ba­ran

Tvoje oča­ká­va­nia. Pre­tože si silná, am­bi­ci­ózna a od­hod­laná. Nie­kedy máš však vy­soké štan­dardy a oča­ká­va­nia.

Býk

Tvoju tvrdo­hla­vosť. Jed­no­du­cho ne­po­čú­vaš ni­koho a za kaž­dých okol­ností si ideš za svo­jim.

Blí­ženci

Tvoju mi­mo­riadne pria­teľ­skú at­mo­sféru. Spria­te­líš sa okam­žite s kým­koľ­vek, no nie­kedy si mu­síš vy­brať, s kým strá­viš kva­litný čas.

Rak

Tvoje ti­cho. Každý vie, že si cit­livá a amo­ci­onálna, ale ak ne­ho­vo­ríš nie­kedy na­hlas, mô­žeš tým ľudí na­hne­vať.

Lev

Tvoju do­mi­nan­ciu. Áno, vieš viesť ľudí, ale nie­kedy to už pre­há­ňaš a to ľu­dom pre­káža. Ne­majú to radi.

Panna

Tvoju ľa­hos­ta­jonsť. Si nie­kedy tak uzat­vo­rená do seba, že mô­žeš byť stu­dená ako ľad. Táto vlast­nosť za­ne­cháva v ľu­doch po­cit, že sa o nich ne­sta­ráš.

Váhy

Tvoju dip­lo­ma­ciu. Si nie­kedy prí­líš dipl­ma­tická, rada rie­šiš tému po­li­tiky s tým, že sa v tej téme orien­tu­ješ a vieš cu­dzie slo­víčka.

Škor­pión

Tvoju aro­gan­ciu. Si su­per in­te­li­gentná a cha­riz­ma­tická, ale to sa nie­kedy môže skrý­vať za aro­gan­ciu. Mys­líš si, že si lep­šia než os­tatní.

Stre­lec

Tvoju dô­ve­ry­hod­nosť. Dô­ve­ru­ješ ľu­dom tak ľahko. Ne­vadí ti, že si práve po­ve­dala svoje ta­jom­stvá nie­komu, koho po­znáš 5 mi­nút.

Ko­zo­ro­žec

Tvoje se­bec­tvo. Vieš, čo chceš do­siah­nuť a vieš aj to, ako to do­siah­nuť. Lenže najprv mu­síš dať a až po­tom brať. A to ne­vieš.

Vod­nár

Tvoju ná­ladu. Mô­žeš sa usmie­vať a zo se­kundy na se­kundu sa mra­čiť. Tvoje strie­da­nie ná­lad môže ľudí roz­ru­šiť.

Ryby

Tvoju ne­stá­losť. Tvoji pria­te­lia sa vô­bec ne­môžu spo­ľa­hnúť na to, že sa spolu na nie­čom do­hod­nete. Vždy me­níš plány.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre