Po­znáš to…Celý svet je proti tebe, teda as­poň ty sa tak cí­tiš. Nič sa ti ne­darí, po­ka­zíš všetko, čo sa dá. Mies­tami máš chuť za­sta­viť čas, vrá­tiť ho späť, nech sa máš opäť dobre.  No táto ne­ga­tívna la­vína na teba stále padá a padá.

Pre­mýš­ľaš, či ná­ho­dou ne­ži­ješ v ne­ja­kom zlom sne.  Viem, že ľu­dia, ktorí sa ti sna­žia po­skyt­núť po­zi­tívne rady (napr. te­raz ja), ťa len pro­vo­kujú, máš sto chutí po­slať ich kade ľah­šie, ale ja ris­ku­jem veľmi rada.

Len zhl­boka dý­chaj, ne­boj sa. Ak­tu­álne vi­díš tvoju si­tu­áciu iba v zlom svetle, veď tak je to pre nás pri­ro­dzené. Uve­dom si však, že máš ná­dej, ktorá ti môže po­môcť ľah­šie prejsť tvo­jím trá­pe­ním. Máš niečo vzácne, čo ťa po­tiahne vpred, aj keď si úplne v kon­coch. Ná­dej, že všetky ne­prí­jemné po­city, ktoré mo­men­tálne pre­ží­vaš, pri­nesú raz tiež niečo dobré.  Te­raz možno pre teba nič nemá vý­znam, máš chuť to tu za­ba­liť, ale to jed­ného dňa po­mi­nie a ty sa znovu stret­neš so šťas­tím.

tumblr_nksr08cl2t1r2q0ouo1_1280

pe­xels.com

Stú­pame a pa­dáme, o tom je predsa ži­vot. Keby sme ne­poz­nali, aké tr­pké je byť na dne, ni­kdy by sme si po­riadne ne­vy­chut­nali ra­dosť a čaro tých úspeš­nej­ších oka­mi­hov. Možno práve toto robí ži­vot ta­kým krás­nym a ne­vys­py­ta­teľ­ným. V pr­vom rade skús pri­jať fakt, že zlé si­tu­ácie sú jed­no­du­chou jeho sú­čas­ťou a ver či nie,  bez nich by to tu ne­bolo úplne ono. Ho­tovo? Vý­borne, poďme ďa­lej…

Za­mysli sa a vy­bav si ho­ci­jakú zlú ži­votnú si­tu­áciu, ktorá je už za te­bou. Keď na­stala, bolo to pre teba strašné, no od­stu­pom času vy­svitlo, že táto si­tu­ácia pri­niesla aj po­zi­tíva, a tak ju po dl­h­šej dobe ne­be­rieš tak ťažko. Ty­pic­kým prí­kla­dom sú roz­chody. Krátko po nich sa ti rúca celý tvoj svet. Dni, týždne, me­siace plynú, po­maly za­bú­daš a máš zrazu ko­pec času pre seba. Mô­žeš sa lep­šie spoz­nať, ve­no­vať sa ko­nečne tomu, čomu si sa vždy chcela a ne­skôr spoz­náš do­konca lep­šieho par­tnera. V pod­state ti tvoj roz­chod pri­nie­sol len samé po­zi­tíva. Sa­moz­rejme, tesne po ňom si bola v šoku, ne­ve­dela si s ním ih­neď zmie­riť. Dnes máš úsmev na tvári, pre­žila si to a je ti fajn.

Ak si sa už as­poň raz do­ká­zala vy­rov­nať s ťaž­kou si­tu­áciou v tvo­jom ži­vote, zvlád­neš to aj dru­hý­krát. Každá z nich robí z teba sil­nej­šiu osob­nosť, ďal­šie ob­rov­ské po­zi­tí­vum. Ni­kdy na to ne­za­bú­daj, veľmi ti to po­môže, keď ťa bude ži­vot zase skú­šať. Zvládla si to pred­tým, zvlád­neš to te­raz, zvlád­neš to na­bu­dúce. Na­vyše, ne­musí to byť také zlé, ako si mo­men­tálne mys­líš. Možno je to len za­čia­tok tvo­jej cesty za nie­čím lep­ším…

Komentáre