Ko­nečne po­hoda, pláž, slnko a drinky. Zba­liť sa na vy­tú­ženú do­vo­lenku je pre nás, ženy, tak tro­chu orie­šok. Nie­kedy preto, že nám ne­jaká pod­statná ma­lič­kosť chýba, ino­kedy preto, že tých pod­stat­ných ma­lič­kostí máme ne­uve­ri­teľné množ­stvo a veľ­kosť ces­tov­ného kufra sa uka­zuje ako ne­dos­ta­točná. Ale aké sú tie top veci, ktoré si zba­liť mu­síš a ich prí­tom­nosť jed­no­značne oce­níš pri vy­li­ho­vaní na raj­skej pláži? Pri­ná­šame ti reb­rí­ček 5 pro­duk­tov, ktoré ti budú ro­biť spo­loč­nosť. A ne­bude to ani veľa stáť, všetko sme na­šli pod 10 eur.

1. Sl­nečné oku­liare

Must have číslo je­den. Ochrá­nia tvoje oči, vďaka nim mô­žeš po­zo­ro­vať kaž­dého fe­šáka, sú štý­lové a na kaž­dej sel­fie bu­deš aj bez do­ko­na­lých li­niek a špi­rály vy­ze­rať skvelo. Ins­ta­gram ti padne k no­hám. Čo tak tieto?

2. S kni­hou v ruke

Sl­ne­nie na pláži – ako sto­per­centný liek na za­bud­nu­tie na re­a­litu. A k tomu ti do­po­môže práve kniha so zau­jí­ma­vým ob­sa­hom, do kto­rého sa ur­čite po­no­ríš. (Pre­tože po­ná­rať sa ne­mu­síš iba vo vode.) Náš tip je “Mŕtve dievča ne­klame” – možno si po­čula o tro­chu kon­tro­verz­nom se­riáli “13 re­a­sons why”, ktorý je na­to­čený práve podľa tejto kniž­nej pred­lohy. Ide o prí­beh tí­ne­džerky, kto­rej sa veci a ži­vot vy­mkli spod kon­troly. Od­haľ jej dušu, ta­jom­stvá a ne­spl­nené sny – tro­chu me­lan­chó­lie k sl­neč­nému po­ča­siu.

ama­zon.com

3. Ni­vea – hyd­ra­tačný sprej na opa­ľo­va­nie

Tvoja ochrana pred sln­kom a hyd­ra­tá­cia po­kožky v jed­nom. Aby opa­ľo­va­nie bolo zdravé. To sa jed­no­značne zíde. Kočky z ďal­šieho vi­dea od Ni­vea ti to po­tvr­dia. Ak chceš vi­dieť ich novú časť z do­vo­len­ko­vého prí­behu a zá­ro­veň sú­ťa­žiť o le­tenky na trip v Európe, na­kukni SEM.

4. Ex­terná na­bí­jačka

Buďme k sebe úp­rimné – asi žiadna z nás ne­vy­drží bez di­gi­tál­neho sveta celý deň na pláži. A aby sa ná­ho­dou ne­stalo, že sa ti smart­fón vy­bije práve v tom naj­nev­hod­nej­šom mo­mente – za­chy­tá­va­nie do­ko­na­lého zá­beru – ex­terná na­bí­jačka bude tvoja zá­chrana.

po­wer­banky.he­ureka.sk

5. Letné šortky

Po­sled­ným ove­re­ným ti­pom sú oby­čajné, tenké letné voľné a hlavne po­hodlné šortky so, sa­moz­rejme, cool pat­ter­nom. Keď sa bu­deš pre­miest­ňo­vať do najb­liž­šej re­štiky/baru so spá­le­ným za­dkom, tak ich ur­čite oce­níš! Tá ana­ná­sová po­tlač je iba bo­nus na­viac…

sk.te­ze­nis.com

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Ni­vea

 

Komentáre