Po­znám ju už cel­kom dlhú dobu. Na prvý po­hľad ne­vinné dievča, ktoré keď však bliž­šie spoz­náš, bude pre teba zna­me­nať celý svet.

Bude ťa k nej ťa­hať niečo po­riadne silné. Jej po­vaha. Uve­do­míš si, že to nie je len tak hoci kto. Je to dievča, ktoré keď sa ti raz vryje hl­boko do srdca, už ni­kdy od­tiaľ len tak ne­zmizne.

Ani ne­viem nájsť tie správne slová, ktoré by vy­jad­rili všetky tie po­city, keď som s ňou. Roz­umieme si bez dl­hých správ či roz­ho­vo­rov, no na­priek tomu sú dlhé roz­ho­vory s ňou ho­to­vým lie­kom pre moju dušu. De­líme sa spolu o drobné ra­dosti ži­vota, vy­lie­vame si dušu, keď nás niečo trápi.

Av­šak s roz­die­lom, že sa ne­ví­dame často. Lep­šie po­ve­dané, moju naj­lep­šiu pria­teľku som mala česť vi­dieť len raz. Čo ma na­ozaj veľmi mrzí, pre­tože je to oča­ru­júce dievča. No i tak to bolo najk­raj­ších pár ho­dín môjho ži­vota. V na­šom stre­tá­vaní nám bráni diaľka.

Som to­tiž štu­dentka na stred­nej škole, a je to o dosť viac ná­roč­nej­šie, ako som si mys­lela. No ne­vadí. Nie je nič, čo by sme spolu ne­z­vládli.

Celé naše čo chvíľa troj­ročné pria­teľ­stvo je do­vo­lím si tvr­diť ne­zvy­čajné. Zo­zná­mili sme sa na so­ciál­nej sieti. Ani ne­viem ako, jed­no­du­cho sme si za­čali pí­sať. Ne­viem ani kedy ani prečo sa to stalo práve vtedy, jed­no­du­cho sa to stalo.

zdroj: the­odys­se­y­on­line.com

Ne­us­tále som mala po­trebu sa s ňou roz­prá­vať, do­zve­dať sa o nej nové veci a as­poň kú­sok na­hliad­nuť do jej ži­vota. Až som sa na ňu ne­ve­domky zo­stala na­via­zaná.

Bolo to je­den ve­čer, kedy som ne­ve­dela za­spať a tak som pre­mýš­ľala. Prišla som nato, že bez nej jed­no­du­cho ne­viem exis­to­vať. Osud z vás dvoch spra­vil ne­oby­čajné ka­ma­rátky. Nie je deň, kedy by som jej ne­zap­riala dobré ráno, či dobrú noc. Nie je deň,kedy by ma ne­zau­jí­malo ako sa má, čo má nové alebo ako si užila dnešný deň.

Je to osoba, s kto­rou som si pri ná­hod­nom stret­nutí vy­tvo­rila ne­oby­čajný vzťah, ktorý je spo­jený sil­nou ses­ter­skou lás­kou, aj keď bo­hu­žiaľ nie sme na­ozaj­stné ses­try. Kaž­do­denne s ňou pre­ží­vam tie najk­raj­šie chvíle, pre­tože viem, že nech jej po­viem čo­koľ­vek, po­môže mi alebo ma pod­porí.

Je to pre nie­koho len bez­výz­namné pria­teľ­stvo cez in­ter­net, no pre mňa je to ži­votná ka­pi­tola, ktorá bude tr­vať ešte dlho. Práve vďaka diaľke. Čím sme od seba ďa­lej, tým sme si vzác­nej­šie a ver­nej­šie. Ešte sa nám ne­stalo, že by sme sa nie­kedy po­há­dali. Ko­niec­kon­cov, všetko zlé je na niečo dobré. Som jej vďačná za všetko, čo kedy bola schopná pre mňa uro­biť a všetko si to vá­žim.

Mi­lu­jem ju, nech sme už od seba 1 alebo 100 ki­lo­met­rov. Ne­treba to s ľuďmi hneď vzdá­vať, nech už sú pod­mienky aké­koľ­vek, na­ko­niec z toho môže vznik­núť niečo ne­oby­čajné.

Komentáre