V dneš­nom svete pl­nom tech­no­ló­gií je veľa mož­ností náj­de­nia spriaz­ne­nej duše. Jed­nou z nich je aj on­line zo­znamka. Síce ži­jeme v mo­der­nej dobe a po­u­ží­va­nie in­ter­netu je cel­kom bežné, stále sa nájdu ne­za­dané diev­čatá, ktoré vy­trvalo zo­znamky od­mie­tajú a rad­šej trá­via svoje piat­kové ve­čeri doma s ro­man­tic­kým fil­mom a zmrz­li­nou. Každá z týchto žien má kopu vý­ho­vo­riek typu: ran­de­nie cez in­ter­net je divné, alebo že to nie je nič pre ne.

Av­šak dámy, čo je na tom také zvláštne? Je predsa veľa prí­pa­dov, kedy sa práve vzťahy cez in­ter­net po­da­rili. Aj keď, nie vždy to vy­jde na pr­vý­krát. Pri­pra­vila som teda pre diev­čatá, ktoré vá­hajú, či sa pri­hlá­siť na Tin­der pár dô­vo­dov, prečo ho skú­siť.

1. Už to viac nie je tabu

Skoro každý slo­bodný muž je na ne­ja­kej zo­znamke za­re­gis­tro­vaný. Je teda ob­rov­ská šanca, že aj ty náj­deš toho pra­vého. Od­lož teda na chvíľu svoju hr­dosť a ne­boj sa stiah­nuť si do mo­bilu appku aj ty.

2. Roz­hodni sa sama

Že ťa od toho ka­mošky od­ho­vá­rajú? Alebo ti mama od ma­lička ho­vo­rila, ako príde ten pravý, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať? Ak ťa ne­baví vy­čká­va­nie na princa, kto­rému prav­de­po­dobne ušiel kôň, urob vlastné roz­hod­nu­tie a po­môž osudu.

foto: www.pe­xels.com

3. Nájdu sa aj ču­dáci

Ako je o on­line zo­znam­kách naj­zná­mej­šie, nájdu sa tu ob­čas fakt divní ľu­dia. Jed­nou z vý­hod však je, že práve týmto čud­ným týp­kom od­pi­so­vať ne­mu­síš.

4. Čo ne­o­vlá­daš, to sa na­učíš

V tomto prí­pade vô­bec nie je pre­káž­kou ak si v ran­dení ne­skú­sená a ne­o­vlá­daš všetky ba­liace frázy. Ne­mu­síš sa trá­piť, že po­vieš, čo ne­máš, ale mô­žeš si v po­koji ro­zmys­lieť, čo na­pí­šeš.

5. Spoz­náš nie­koho z po­hod­lia do­mova

Naj­lep­šie na tomto ran­dení je, že sa ne­mu­síš sta­rať o make- up, vlasy či strá­viť ho­dinu pred skri­ňou a zú­falo vy­be­rať out­fit. Jed­no­du­cho si mô­žeš sad­núť pred telku v tep­lá­koch či vy­ťa­ha­nom svetri a cha­to­vať s po­ten­ci­onál­nym par­tne­rom.

6. Aj keď sa to nezdá, je tu veľa „nor­mál­nych“ ľudí

Nie, ne­mu­síš sa báť. On­line zo­znamky ne­vy­uží­vajú len out­si­deri a IT ču­dáci, ale aj nor­málni chlapi.

foto: www.pe­xels.com

7. Keď sa nech­ceš via­zať…

Ne­máš zrovna chuť na trvalý a lás­ky­plný vzťah? V tom prí­pade choď do toho ne­zá­väzne. Je veľa mu­žov, ktorí ne­sní­vajú o za­lo­žení ro­diny, ale na­opak si chcú uží­vať. Tak sa k nim po­kojne pri­daj.

8. Ani o ro­man­tiku nie je nú­dza

Ak pat­ríš me­dzi diev­čatá, ktoré mi­lujú ra­ňajky do po­stele a hl­boké po­hľady do očí, tak už ne­vá­haj a choď do toho. Hoci to znie možno ne­uve­ri­teľne, no exis­tujú muži, ktorí tú­žia po váž­nom vzťahu. Možno práve tebe Tin­der pri­ne­sie bu­dú­ceho man­žela.

Je veľa spô­so­bov, ako nájsť svoju po­lo­vičku. Tin­der má však jedno veľké plus, a tým je, že len ty sama si mô­žeš vy­brať, s kým sa stret­neš a s kým na­opak nie.

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre