Už dlho pre­mýš­ľaš nad tým, že tvoj „look“ by chcel zmenu a ne­vieš sa k nej od­hod­lať? Mám pre teba nie­koľko ho­rú­cich let­ných in­špi­rá­cií, ktoré by ti mohli po­môcť roz­hod­núť sa.

Keď sa po­zrieš na nie­ktoré ce­leb­rity, mô­žeš vi­dieť je­den veľký trend. Nie je taký vý­razne še­divý, ako sme mohli vi­dieť mi­nulý rok, je jemne pla­ti­novo – blond. Hne­dov­láska Ta­y­lor Swift, Chris­tina Agu­ilera či Jan­ni­fer Lo­wrence, ktorá do­te­raz ob­ľu­bo­vala ry­šavú farbu, pod­ľahli no­vému trendu.

Taylor-Swift-Platinum-Blonde-Hair

Ta­y­lor Swift , foto: self.com

Jennifer-Lawrence-Platinum-Blonde-Hair

Jen­ni­fer La­wrence, foto: self.com

Christina-Aguilera-Platinum-Blonde-Hair

Chris­tina Agu­ilera, foto: self.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak­tiež je IN ta­kýto krátky strih vla­sov. Te­raz si ur­čite ho­vo­ríš, že máš pekne dlhé vlasy. Keď ti dobre ne­stoja zop­neš si ich do chvosta alebo dr­dola a s ta­kými to krát­kymi to ne­pôjde. Mý­liš sa! Presne ta­kýto strih je ide­álny na zop­nu­tie a zá­ro­veň je na­ozaj po­hodlný. Bu­deš sa v ňom cí­tiť kom­for­tne aj pri 30 stup­ňoch cel­zia.

 

Beyonce-Platinum-blonde-hair1

Be­y­oncé, foto: self.com

A čo uro­biť ak si tma­vov­láska? V spo­loč­nosti pre­va­žuje ná­zor, že blond od­tiene sú pre ženy, ktoré majú bledší typ po­kožky. Mô­žeš sa in­špi­ro­vať spe­váč­kou Be­y­oncé. Ona uka­zuje, že sa bledý od­tieň vla­sov hodí aj k tmav­šiemu typu po­kožky.

Žia­riace blond od­tiene pri­po­mí­najú dú­hový trend, ktorý stále pre­tr­váva. Je prav­dou, že pas­te­lové farby vla­sov nie sú pre kaž­dého. Ta­kýto blond od­tieň vla­sov, ako mô­žete vi­dieť vyš­šie, je su­per zme­nou a oži­ve­ním tvo­jej „ko­runy krásy“. Te­raz je ide­álny čas vy­skú­šať iný strih alebo farbu tvo­jich vlás­kov. Tak šup to vy­skú­šať! Po­deľ sa s nami o svoje expe­ri­menty.

Komentáre