Ak ide o lásku a vzťahy, nie­kto­rých z nás je po­trebné pre­svied­čať dl­h­šie. Exis­tujú však zna­me­nia, ktoré mi­lujú už len sa­motný po­cit za­mi­lo­va­nosti – mo­týle v bru­chu a vzru­še­nie z no­vého vzťahu. 

Podľa astro­lo­gičky za to môže roz­lo­že­nie hviezd, ktoré vplýva na to, že nie­ktoré zna­me­nia sa za­ľú­bia oveľa ľah­šie a rých­lej­šie – jed­no­du­cho mi­lujú ro­man­tiku a ten čas pr­vot­nej za­ľú­be­nosti, kedy je všetko nové a do­ko­nalé. Toto sú 4 zna­me­nia, ktoré k nim pat­ria!

1. Váhy

S vlád­nu­cou pla­né­tou Ve­nu­šou niet divu, že Váha s vy­slo­ve­ním tých zná­mych dvoch slov ne­otáľa. Bez­hlavo sa za­ľú­biť do­káže už po tre­ťom rande. Zbož­ňuje ten po­cit mi­lo­vať a byť mi­lo­vaná. V láske a ro­manci na­ro­dená žena v zna­mení Váh si chce nájsť par­tnera vždy a rýchlo, bez ohľadu na to, či je pre ňu na­ozaj ten pravý.

2. Ryby

Ryby po­city pre­ží­vajú in­ten­zív­nej­šie. Ve­dia, že v mori je veľa rýb a tak si chcú čo naj­skôr ulo­viť tú svoju. Ich pla­né­tou je Ne­ptún, ktorý ovláda ich fan­tá­ziu. Hneď ako sa taká Ryba za­mi­luje, už sníva o sva­dob­ných ozná­me­niach. Ta­kéto rýchle za­ľú­be­nie sa však môže stať prob­lé­mom. Múdra žena v tomto zna­mení si musí dobre pre­mys­lieť, či do vzťahu nejde sku­točne prí­liš zhurta.

3. Blí­ženci

Špe­cia­li­tou Blí­žen­cov je flir­to­va­nie. Do­kážu sa za­mi­lo­vať už po jed­nej pl­no­hod­not­nej kon­ver­zá­cii. Je však ťažké do­stať ich až k zás­nu­bám, pre­tože vo vzťahu do­kážu rýchlo pod­ľa­hnúť nude a znova hľa­dajú nie­koho, kto ich bude ba­viť, aby sa vr­hli do no­vého vzťahu. Pri člo­veku, ktorý im sedí už pri pr­vej de­bate po­čujú v hlave sva­dobné zvony, ale aby sa tak stalo, mu­sia si se­dieť na 100%.

4. Rak

Rak by bol rád, keby sko­čil od zo­zná­me­nia sa s nie­kým no­vým  priamo do po­stele. Hľadá si lásku, ktorá bude tr­vať večne. Ak to vo vzťahu is­krí a vie, že jeho po­cit ho ne­klame, rýchlo sa stratí v pl­no­hod­not­nej láske. Nemá žia­den zá­u­jem o krátky flirt, pre Raka exis­tujú iba vážne vzťahy.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre