Ume­lina. Pod­statné meno žen­ského rodu, ktoré sa však ne­vzťa­huje vý­lučne len na žen­ské po­hla­vie. Ob­zrite sa pro­sím vô­kol seba. Čo vi­díte? Nič zvláštne? Tak po­tom mám do­či­ne­nia s opti­mis­tom, ktorý má ru­žové sklá umiest­nené aj v hlave, nie­len pred očami. Ve­rím, že my os­tatní, krutí re­a­listi, vi­díme umelý svet.

Čo nám po­núka ta­kýto svet? Ume­lých ľudí, ktorí si me­dzi se­bou vy­tvá­rajú umelé vzťahy. Zá­klad­ným prv­kom ume­lého vzťahu je ve­ša­nie sú­krom­ných prob­lé­mov na so­ciálne siete.

Ďa­lej sem mô­žeme za­ra­diť tri­sto prís­pev­kov s fot­kami, kde sa už ne­nosí úsmev. Ve­ríme, že umelé pózy nám na Ins­ta­grame za­ru­čia viac sr­die­čok, že #hash­tag stačí na vy­jad­re­nie hl­bo­kých ci­tov a že je cel­kom v po­riadku kla­mať si v sprá­vach na Fa­ce­bo­oku. Veď je to len so­ciálna sieť, nič vážne.

Svo­jou čin­nos­ťou na týchto sie­ťach sme si vy­tvo­rili umelý svet, kde už viac nie je miesto pre pri­ro­dze­nosť či spon­tán­nosť. Stali sme sa pa­pa­razzmi vlast­ných ži­vo­tov. Zo spo­loč­ných zá­žit­kov sa vy­tráca ra­dosť, sú­kro­mie a je­di­neč­nosť, pre­tože všetko je už v da­nom mo­mente zve­rej­nené na na­šich sú­krom­ných kon­tách.

large (3)

foto: we­he­ar­tit.com

Zo stret­nu­tia s ka­ma­rát­kami, kde mala pre­bie­hať ká­vová te­ra­pia, sa stalo di­zaj­no­va­nie šá­lok a ko­lá­čov tak, aby to na fotke vy­ze­ralo čo naj­lep­šie. Fo­te­ním to ale ne­končí. Na­sle­dujú sel­fie po­kusy, úp­rava fo­tiek a snaha o ich vý­stižné po­pisky, kde ne­smieme za­bud­núť na prav­di­vosť, a tak bez mi­hnu­tia oka vy­mys­líme to naj­lep­šie klam­stvo, ktoré nám všetci zo­žerú.

Z ka­viarne síce od­chá­dzame s úsme­vom, no vďa­číme zaň len po­zi­tív­nym ohla­som, ktoré nám koz­mic­kou rých­los­ťou z mo­bi­lov na­ská­kali rovno do na­šich na­iv­ných hláv. Žiadne hl­boké roz­ho­vory o ci­toch, ne­ús­pe­chu či skla­ma­niach. Os­talo nám len plytké pre­tŕča­nie sa pred mo­bi­lom.

large (4)

foto:we­he­ar­tit.com

Po­sil­ňovňa. Miesto, kde sa potí krv alebo len bu­dova, ktorá je síd­lom tých naj­lep­ších sel­fie o zrkadlo? Už dávno to nie je len o cvi­čení a v mno­hých prí­pa­doch ide o fo­te­nie dob­rých sním­kov s na­pnu­tými svalmi, ktoré do­ko­nale za­pa­dajú do na­šich ume­lých ži­vo­tov.

Ne­roz­prá­vame sa, ne­ot­vá­rame svoje srd­cia, ne­po­nú­kame ľu­ďom pravdu. Tento trend na­stal aj vďaka tomu, že si s da­nou oso­bou pí­šeme se­dem dní v týždni a in­for­mu­jeme ju o kaž­dom na­šom kroku a po­tom sa ču­du­jeme, že si pri osob­nom stret­nutí ne­máme čo po­ve­dať. Ta­kýto ľu­dia už ne­majú čo po­núk­nuť.

large (1)

foto: we­he­ar­tit.com

Pred­stie­rame lásku. V spo­loč­nosti sa hráme na do­ko­nalý pár bez há­dok. Usmie­vame sa na seba na­priek pan­vici, ktorá pred dvad­sia­timi mi­nú­tami lie­tala z ku­chyne do obý­vačky. V po­steli pred­vá­dzame do­ko­nalé di­vadlo. Ume­lina nás po­hl­tila a opan­tala našu hlavu tak, že už ne­do­ká­žeme od­li­šo­vať umelý svet od sku­toč­ného.

Komentáre