H&M dnes ozna­muje svoje veľké ta­jom­stvo: ďal­šia ex­klu­zívna di­zaj­nér­ska spo­lu­práca bude s ER­DE­Mom, trendy ná­vrhá­rom, ktorý býva v Lon­dýne a kto­rého mi­lujú rov­nako ce­leb­rity ako aj znalci módy. H&M tiež s ra­dos­ťou pre­zrá­dza, že vi­zi­onár­sky re­ži­sér Baz Lu­hr­mann uve­die ko­lek­ciu do ži­vota svo­jím je­di­neč­ným roz­prá­va­ním prí­be­hov.

Ko­lek­cia ER­DEM x H&M bude do­stupná vo vy­bra­ných pre­daj­niach a na hm.com od 2. no­vem­bra.


Er­dem na­vrhol pre H&M úplne novú ko­lek­ciu pre ženy a úplný pr­vý­krát aj ko­lek­ciu pre mu­žov. Er­dem verí v silu krásy, skúma his­to­rické re­fe­ren­cie a osobné prí­behy v kaž­dom kúsku, ktorý tvorí. Pre ko­lek­ciu ER­DEM x H&M pro­jek­tuje a na­novo in­ter­pre­tuje di­zaj­nér­ske témy z nie­kto­rých svo­jich na­jo­sla­vo­va­nej­ších ko­lek­cií, hrá sa so vzormi, tex­tí­liami a jem­nou maj­strov­skou prá­cou, čím si uro­bil meno.

„Som veľmi rád spo­lu­práci s H&M a tomu, že mô­žem pre­bá­dať svoju prácu v úplne no­vom
me­radle, a aj ko­lek­cii pán­skeho ob­le­če­nia, ktorú som ni­kdy pred­tým ne­ro­bil. Je to také
vzru­šu­júce pra­co­vať s Ba­zom Lu­hr­man­nom, ktorý je jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších roz­prá­va­čov
prí­be­hov dneš­nej doby,“ ho­vorí Er­dem.


„Pre mňa bola móda vždy viac ako len ob­le­če­nie, je to forma vy­jad­re­nia sa – sa­mos­tatná forma ume­nia. Te­ším sa zo spo­lu­práce s ER­DE­Mom a H&M a z toho, že mô­žem od­ha­liť prí­beh tejto je­di­neč­nej ko­lek­cie,“ ho­vorí Baz Lu­hr­mann.


„Od chvíle, ako sme sa s Er­de­mom za­čali roz­prá­vať o spo­lu­práci, ma upú­tala jeho ví­zia. Pre ko­lek­ciu ER­DEM x H&M vy­tvo­ril okúz­ľu­júci svet plný krásy, jem­nosti a bo­ha­tých de­tai­lov. Sú tam špe­ciálne kúsky, ktoré bu­dete chcieť no­siť navždy,“ ho­vorí Ann-So­fie Jo­hans­son, kre­a­tívna po­rad­kyňa H&M.

Komentáre