Sú ra­ňajky na­ozaj naj­dô­le­ži­tej­šie jedlo dňa? A sú ne­vy­hnutné pre udr­ža­nie zdra­vej váhy?

Dogma okolo ra­ňa­jok sa točí okolo tra­dí­cií už celé de­sať­ro­čia. No v sú­čas­nosti sa prí­stup mla­dých Slo­vá­kov a Slo­ve­niek mení. Tak každý tretí ne­ra­ňaj­kuje vô­bec, štvr­tine stačí káva. Časť Slo­vá­kov stále ra­ňaj­kuje, no rad­šej si pri­pra­via po­riadne teplé jedlo (zväčša va­jíčka so sla­ni­nou, čo je ex­tra vý­živná kom­bi­ná­cia), než aby si za­liali v sku­toč­nosti ne­zdravé ce­re­álie mlie­kom.

Tieto zvyky sa me­nia aj kvôli zmene ži­vot­ného štýlu, no aj kvôli tomu, že čo­raz viac vý­sku­mov do­ka­zuje, že ra­ňajky vlastne vô­bec nie sú tak dô­le­žité. Zás­tan­co­via pre­ru­šo­va­ného hla­do­va­nia o tom ve­dia svoje, 99% z nich ne­ra­ňaj­kuje vô­bec a mnoho z nich vďaka tomu do­sa­huje skvelé vý­sledky.

Stocksy_txp01788d2b6Cj000_Small_2671181

Pre­ru­šo­vané hla­do­va­nie ale zďa­leka ne­musí vy­ho­vo­vať kaž­dému.

Tak ako to teda je? Je prob­lém, keď si ne­dám ra­ňajky?

V sku­toč­nosti vô­bec ne­zá­leží na tom, kedy jeme, ale čo jeme. Ak naše ra­ňajky po­zos­tá­vajú z ce­re­álií pl­ných cukru, je to oveľa hor­šia al­ter­na­tíva, ako ne­jesť ra­ňajky vô­bec. Ak však zvo­líš va­jíčka, resp. iný zdroj pro­te­ínu, ra­ňajky sku­točne môžu byť naj­dô­le­ži­tej­ším jed­lom dňa.

Ko­nečne za­čí­name chá­pať, aké zlé sú pre nás ce­re­álie na ra­ňajky a vra­ciame sa k tra­dič­ným ra­ňaj­kám – ze­le­nine a va­jíč­kam. Tí, ktorí tak už uro­bili, na sebe vý­sledky ur­čite cí­tia. Ak však stále chrum­káš lu­pienky s mlie­kom, možno je na čase skú­siť niečo iné.

foto: stocksy

Komentáre