Som ro­man­tická duša a pri­znám si to, pre­tože to nie je sla­bosť. Chcem chlapca, ktorý mi bude chcieť dať modré z neba. Som tak­tiež skromná, takže mi cel­kom stačí čo­ko­láda z Billy za euro pade a kve­tiny od­tr­hnuté zo su­se­do­vej záh­rady. Sú to ma­lič­kosti, ktoré sú pre mňa dô­kazmi. Asi som ma­te­ria­lista, možno ide­a­lista, pre­tože si pred­sta­vu­jem ide­álny vzťah, v kto­rom pre mňa pl­níš moje sny, ktoré mi vy­tvo­rili lacné ame­rické filmy. A ja som si ich vzala za vzor, za pro­to­typ ro­man­tic­kého, pra­vého vzťahu, z kto­rého cí­tiť lásku . Je to na­ivné . Nech­cem to na­zvať, že je to také také ty­picky žen­ské, pre­tože to vy­znie uráž­livo. A to, že ženy majú svoju emo­ci­onálnu stránku nie je nič uráž­livé. Je to krásne a nežné, je to presne to, čo nás robí že­nami. Každá to nie­kde v sebe má aj keď len da­kde hl­boko skryté. Som taká, nech už je to z aké­ho­koľ­vek dô­vodu.

Otázka znie: čo s tým, keď ty si iný typ chlapca? Ten, ktorý ne­verí na slová a plané, ro­man­tické, ma­te­ria­lis­tické gestá? Po­ve­dal si mi svoj po­stoj, ná­zor a ja som ho bez od­poru pri­jala. Ne­pro­tes­to­vala som. Proste som sa zmie­rila s tým, že môj sen sa mi ne­splní. Ale prečo? Prečo sa mám ja pris­pô­so­biť ? Prečo som zase raz v láske taká hlúpa, že ustu­pu­jem toľko, že za­ned­bá­vam seba, svoje po­treby, túžby, sny? Prečo ty pre mňa ne­zne­sieš modré z neba? Prečo to ne­spra­víš aj sám proti sebe len kvôli mne, lebo ja o tom sní­vam, ja po tom tú­žim…. Po­kus by mi sta­čil. Ne­mu­síš sa vy­jad­ro­vať slo­vami, ne­mu­síš byť zby­točne pre­sla­dený a ňuňu. Buď sám se­bou a rob veci s lás­kou. Pre mňa. Lebo som to ja.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre