Jed­ného dňa, keď som sa cí­tila pod psa, som sa jed­no­du­cho roz­hodla ísť si za­be­hať. Ni­kdy som ne­bola bež­kyňa, ale v ten deň som sa zo­bu­dila, svie­tilo slnko a roz­hodla som sa, že mi ne­stojí za to za­ťa­žo­vať sa zby­toč­nos­ťami, ktoré ma celé dni trá­pili. Tento ri­tuál som opa­ko­vala každý deň, týž­deň a na­po­kon me­siac a celé leto.

Ne­skôr som pri­dala bi­cy­kel, vo­lej­bal a plá­va­nie. Svet zrazu ne­bol až tak zlo­žitý. Prob­lémy von­kaj­šieho sveta sa mi nez­dali také zá­važné. Vtedy som si uve­do­mila, že práve fit­ness je tou naj­lep­šou te­ra­piou. Je to predsa ché­mia, cvi­če­nie ti dáva en­dor­fíny a tie ťa ro­bia šťast­nou. Je to „easy.“

eli­te­daily.com

Každý sys­tém v na­šom tele je pre­po­jený. Každé jedlo, ktoré zjeme a každý po­hyb, ktorý vy­ko­náme nás ovplyvní, aj keď to na prvý po­hľad hneď nez­ba­dáme.

Fy­zické ak­ti­vity ťa môžu vy­švi­hnúť a po­su­núť tvoj po­hľad na svet v smere, aký by si ni­kdy ne­ča­kala.

Sní­vaj vo veľ­kom, urči si ciele, iden­ti­fi­kuj svoje prob­lémy a nájdi rie­še­nia. Cvi­če­nie a po­hyb ti ča­sto­krát môže uľah­čiť veľa kom­pli­ko­va­ných ži­vot­ných si­tu­ácií.

Beh

naj­lepší na rie­še­nie prob­lé­mov

Ísť si za­be­hať ti po­môže zvá­žiť všetky po­zi­tíva a ne­ga­tíva da­nej si­tu­ácie , bez toho aby ťa ru­šil oko­litý svet. Ľah­šie a s čis­tou hla­vou náj­deš rie­še­nia na tvoje prob­lém.

the­odys­se­y­on­line.com

Yoga

naj­lepšie na: zre­la­xo­va­nie 

Možno je to práca, škola alebo tvoji ne­zne­si­teľní spo­lu­bý­va­júci, od kto­rých si po­tre­bu­ješ dať pauzu.

Vy­hraď si 90 mi­nút a na­laď sa na “yoga time”

Nájdi v sebe rov­no­váhu a hlavne ne­za­bú­daj , že síce ne­mô­žeš kon­tro­lo­vať os­tat­ných , ale mô­žeš kon­tro­lo­vať samú seba. To ti pri­ne­sie vnú­torný po­koj.

pe­xels.com

Ba­let

naj­lepšie na: zvýše­nie se­ba­ve­do­mia

Tré­ningy ba­letu sú na­vr­hnuté tak, aby sa ti zlep­šila fle­xi­bi­lita a aby si zís­kala silu. Tiež sa zlep­šíš v  pre­zen­tá­cií sa­mej seba.

Ke­dy­koľ­vek sa cí­tiš na­nič alebo máš malú ins­ta­gra­movú depku, ur­čite skús ba­let. Po tré­ningu sa ne­bu­deš cí­tiť  ako Brid­get Jo­nes ale skôr ako Be­y­once.

ball

eli­te­daily.com

Kick­box

naj­lepšie na: vy­bi­tie si zlosti a zlej ná­lady

Kick­box alebo aj thaj­ský box sú jedny z naj­zá­bav­nej­ších tré­nin­gov, ktoré môže žena za­žiť. Po­ve­dzme si pravdu, nie je zrovna veľa miest, kde mô­žeš udie­rať a ko­pať do vecí tak silno , ako sa ti za­chce , ce­lých 60 mi­nút a bez ná­sled­kov. Na­vyše kick­box je v sú­čas­nosti na­ozaj “in”.

afaa.com

Cross­fit

naj­lepšie na : náj­de­nie tvo­jej vnú­tor­nej sily

Tvoje telo a tvoja my­seľ toho zvládnu oveľa viac , ako si vô­bec do­ká­žeš pred­sta­viť. Jasne to mô­žeš spo­zo­ro­vať na tré­nin­goch Cross­fitu, kde mô­žeš vi­dieť svoju kom­fortnú zónu len nie­kde v diaľke. Za­poj sa do jed­ného z množ­stva po­nú­ka­ných cross­fit tré­nin­gov , či už vonku alebo vo vnútri a po­ty­kaj si so zá­va­žiami a kett­le­bells. Bu­deš sa cí­tiť ne­pre­mo­ži­teľne.

huf­fing­ton­post.com

Spin­ning

naj­lepšie na : dni, keď po­tre­bu­ješ tvrdú lásku

Áno, tré­ning spin­ningu môže byť na­ozaj tvr­dým orieš­kom, ale o to je krajší. Do­káže ťa do­stať na tvoje úplné dno a v zá­pätí ťa do­stať znova na vr­chol a to za 45mi­nút.

spin

eli­te­daily.com

Sú­ťa­žíš proti sebe a po­sú­vaš svoje hra­nice kaž­dým šliap­nu­tím na pe­dál a to fy­zicky ale aj men­tálne. Nie na­darmo sa ho­vorí, že je­diná vec , ktorá ťa drží v úzadí, si ty sama. Ak si ne­trú­faš tri­štvrte ho­dinu šlia­pať na mieste v po­silke, mô­žeš skú­siť aj spin­ning vo vode.

Komentáre