Od det­stva ink­li­no­vala najmä k tancu, spe­vácke am­bí­cie sa u nej ob­ja­vo­vali po­stupne. Krásna spe­váčka Lina Ma­yer je známa najmä vďaka úspeš­nej piesni Per­so­nal Sky, ktorú zbož­ňu­jeme.

V na­šej sé­rii „Môj ži­vot v otáz­kach“ nám pre­zra­dila čo sa jej páči na mu­žoch, akú vlast­nosť nemá na sebe rada alebo aj prečo sú jej pes­ničky iba v an­glič­tine. Tak sle­duj roz­ho­vor niž­šie 🙂 

 

Komentáre