Od­púš­ťam ti, že si pri mne ne­stál vo chví­ľach, keď som ťa po­tre­bo­vala.

Od­púš­ťam ti, že som pre teba bola len nie­kto, s kým si sa hral.

Od­púš­ťam ti tvoje klam­stvá a tvoju ne­úp­rim­nosť.

Od­púš­ťam ti tvoje po­ni­žo­va­nie a po­hŕda­nie mo­jou oso­bou.

Od­púšťa ti moje srdce i moja duša. Od­púš­ťam ti celá.

Oslo­bo­dzu­jem sa, od­púš­ťam ti a opúš­ťam ťa.

newspropro.com

ne­ws­propro.com

Som slo­bodná ako vtá­čik, mi­lu­jem z hĺbky svojho srdca, pre­ci­ťu­jem každý je­den mo­ment a ra­du­jem sa z pes­tro­fa­reb­ných od­tie­ňov prí­rody.

Ži­vot pri­jí­mam taký, aký príde. No z kaž­dého dňa sa sna­žím vy­ťa­žiť ma­xi­mum. Po­kiaľ bu­dem na tejto pla­néte, bu­dem ší­riť dobro a úsmev. Chcem byť člo­ve­kom, ktorý bude po­má­hať. Chcem byť člo­ve­kom, ktorý v sebe viac ne­bude pes­to­vať ne­ná­visť, vý­čitky, hnev a smú­tok. Preto ti od­púš­ťam.

Aj ty si slo­bodný. Je len na tebe ako sa po­sta­víš k ži­votu, ktorý je veľ­kým da­rom, a preto by si ho ne­mal pre­már­niť. Ja už viem, že bez teba mám ži­vot krajší a akýsi ve­selší. Bez teba do­ká­žem byť tým, kým byť chcem. Tým, kým na­ozaj som.

Som rada, že som ťa opus­tila. Pre­tože si bol len mo­jou blo­ká­dou a mo­jím ne­us­tá­lym zár­mut­kom. No som vďačná. Vďačná za všetko, čo ži­vot pri­nie­sol. I za teba. Uká­zal si mi, kým nech­cem byť. Ko­nečne do­ká­žem rozp­res­trieť svoje krídla a lie­tať, už ma viac ne­ťa­žíš. Moja voľ­nosť sa práve za­čína.

Komentáre