Stáva sa to aj tebe, že ak niečo chceš, tak to má­lo­kedy náj­deš? V mo­jom prí­pade sa to týka aj lásky. Keď som ju hľa­dala, zriedka som ju na­šla, alebo skôr ni­kdy. Som vďačná za všetky moje chabé po­kusy v láske a vzťa­hoch, ktoré zly­hali, lebo ma do­viedli k tebe.

Viem, že to znie gý­čovo a tra­siem sa, keď pí­šem tieto riadky, ale je to pravda. Bola to oby­čajná ná­hoda, že sme boli v rov­na­kom čase na rov­na­kom mieste a keď si sa mi po­zdra­vil a usmial sa na mňa, vzbu­dil si vo mne zve­da­vosť, ve­dieť o tebe niečo viac. Ale ná­hody žev­raj ne­exis­tujú a keď som ťa (ne­ča­kane) stretla aj druhý a tre­tí­krát, bolo jasné, že to ne­môže byť ná­hoda.

Ži­vot je smiešny, pre­tože nie si ten typ člo­veka, ktorý by ma hneď zau­jal, ale v tebe bolo niečo, čím si ma k sebe pri­ťa­ho­val. Lenže mo­zog a srdce sú dve od­lišné „veci“, ktoré sa ni­kdy ne­ve­dia do­hod­núť na ni­čom. Ne­us­tále zvá­dzajú boj, pre­tože mo­zog sa ob­vykle snaží udr­žať nás v bez­peč­nej vzdia­le­nosti od ľudí, pri kto­rých sa naše srdce roz­búši, aby nás ochrá­nil pred ďal­ším skla­ma­ním.

Obaja sme boli zra­není z pred­chá­dza­jú­cich vzťa­hov, ale bol si po dl­hom čase prvý, pri kom sa moje srdce s hla­vou zhodli, že je na­čase za­čať nie­komu dô­ve­ro­vať. Či to už bola ná­hoda alebo osud, presne takto sa to malo stať. Možno sme si obaja mu­seli prejsť vzťahmi, ktoré pod­lo­mili našu dô­veru u opač­ného po­hla­via, aby sme si vy­bu­do­vali vy­soké múry okolo na­šich sŕdc. Bez toho by sme si možno ne­vá­žili je­den dru­hého.tumblr_ntg6rkldh11srtaqzo1_1280foto: tum­blr

Pý­taš sa ma, prečo ťa mám rada? Ne­viem ti to vy­svet­liť, pre­tože na lásku ne­pot­re­bu­jem dô­vody. V skratke, mám ťa rada, pre­tože ty si ty a ja som do­te­raz ne­stretla ni­koho ako si ty. Možno som bez­ná­dejná ro­man­tička, ale mys­lím si, že to je v po­riadku, pre­tože po­city, ktoré mám, keď som s te­bou, mi len do­ka­zujú, že je to ten druh lásky, o kto­rej som vždy sní­vala.

Bu­dúc­nosť môže byť de­sivá, pre­tože ne­viem, čo nás zaj­tra čaká. Ne­viem, kde skon­číme alebo ako dlho bude tr­vať naša cesta. Viem len, že sa te­ším na každé dob­ro­druž­stvo a chvíle strá­vené s te­bou. Možno nie sme do­ko­nalý pár, ale som pri­pra­vená stáť po tvo­jom boku, pod­po­ro­vať ťa vo všet­kom a pri­po­mí­nať ti, že už nie si na všetko sám, ale že som tu pre teba.

Takže či už to na­zveme osud alebo ná­hoda, každý deň som za teba vďačná.

Aj keď som lásku ne­hľa­dala, na­šla som ju v oka­mihu, keď si sa na mňa usmial a kaž­dým ďal­ším po­hľa­dom viem, že si presne ten muž, kto­rého som si vy­sní­vala.

Ďa­ku­jem, že si…


Foto: di­gi­pulse.tum­blr.com

Komentáre