Som sku­toč­nou mi­lov­níč­kou jedla a aj ži­vota. Jedlo je mo­jou úte­chou, mo­jím mo­to­rom, vďaka kto­rému s ľah­kos­ťou a na­vyše ra­dos­ťou pre­ko­ná­vam často ne­zne­si­teľné po­ve­ter­nostné pod­mienky či iné ži­votné krízy. Ak sa aj ty ob­čas po­tý­kaš s jar­nou úna­vou, vy­čer­pa­nos­ťou z let­ných ho­rú­čav, je­sen­nou dep­re­siou či ne­us­tá­lou zi­mou skús sa po­zrieť na ko­lo­beh roč­ných ob­dobí mo­jimi očami. Každé ročné ob­do­bie po­va­žu­jem za vý­ni­močné a spá­jam si ho s jed­lom, vďaka čomu sa vždy te­ším na zmenu roč­ných ob­dobí, ktorú si ne­smierne vy­chut­ná­vam.

Jar je ob­do­bím, kto­rého sa po dl­ho­trva­jú­cej zime ni­kdy ne­viem doč­kať. Po tu­hej zime za­čína vy­ku­ko­vať jarný ces­nak či fialky, ktoré pra­vi­delne zbie­ram a vy­chut­ná­vam si ich do sý­tosti.  Nie je nič lep­šie ako sa po­čas krás­neho jar­ného dňa vy­brať na pre­chádzku a na­tr­hať si dary prí­rody. Ta­káto ak­ti­vita ma vždy na­bije po­zi­tív­nou ener­giou a na­vyše má aj uzdra­vu­júce účinky.

Keď sa blíži jar, vždy ne­tr­pez­livo po­be­hu­jem po trhu či ob­cho­doch a zhá­ňam špar­gľu. Po­čas jar­nej se­zóny ju va­rie­vam na kvantá. Priam zbož­ňu­jem keď si špar­gľu iba ob­lan­ší­ru­jem, po­kvap­kám oli­vo­vým ole­jom, oso­lím, oko­re­ním, k tomu uva­rím vajce na mäkko alebo stra­tené va­jíčko a za­je­dám to do­má­cim pe­či­vom. Ako sa máj blíži ku koncu, už mám cel­kom dosť reď­ko­viek a jar­nej ci­buľky a za­čí­nam tú­žiť po čerstvých pa­ra­daj­kách či vo­ňa­vých uhor­kách. Vtedy som rada, že jar sa blíži ku koncu a o me­siac za­čína leto!asparagus-761223

Leto ne­mi­lu­jem pre ho­rú­čavy, pre mož­nosť vy­be­hnúť k vode či opa­ľo­va­niu, ale zbož­ňu­jem ho pre jeho roz­ma­ni­tosť v záh­rade, na tr­hoch, v ob­cho­doch, na ta­nie­roch. Leto pre mňa zna­mená pa­ra­dajka od­tr­hnutá priamo z kríčka, do kto­rej sa mô­žem s chu­ťou za­hryz­núť. Sladké bo­bu­ľo­vité ovo­cie ako čierne či čer­vené rí­bezle u mňa vždy roz­hodne kon­čia v ko­láči alebo si ich vy­chut­ná­vam iba tak na­tu­ral .

Na lete mi­lu­jem svieže li­mo­nády, kto­rým som po­slednú dobu prišla na chuť. Ba­via ma tie ne­ko­nečné kom­bi­ná­cie – uhor­ková s li­met­kou, ba­zová s mä­tou či ja­ho­dovo–po­ma­ran­čová. Po­čas ho­rú­cich let­ných dní nie je nič lep­šie ako osvie­žiť sa na­nu­kom či zmrz­li­nou. Sa­moz­rejme k letu pat­ria aj búrky, po kto­rých v lese ur­čite náj­deš zo­pár húb, z kto­rých je naj­lep­šia pra­že­nica na svete. Leto vždy rýchlo pre­letí. Ne­viem čím to je, ale na jeho konci mám vždy po­cit, že som ne­stihla uva­riť a zjesť všetko čo som chcela. Ale vždy sa upo­ko­ju­jem tým, že leto tu bude o rok zas a ja si opäť bu­dem môcť po­chut­nať na ne­ja­kom svie­žom jedle.tomatoes-1580273

Je­seň je pre mňa ob­do­bie vetra a dažďa, ktoré po­zo­ru­jem so šál­kou dob­rého čaju či ho­rú­cej čo­ko­lády spoza okna. Na je­seň sú trhy pre­pl­nené úro­dou zo záh­rad a polí, a ja ni­kdy ne­viem, čo skôr kú­piť. Na je­seň u mňa v ku­chyni do­mi­nujú tek­vice, cvikla, bak­la­žány, pór a  vša­ko­vakú ko­re­ňová ze­le­nina. Je to ob­do­bie, ktoré ma núti za­po­jiť fan­tá­ziu, pre­hra­bá­vať sa v sta­rých re­cep­toch a hľa­dať nové a ne­od­skú­šané kom­bi­ná­cie. V tom vlh­kom, ve­ter­nom ne­čase sa mi žia­dajú hre­jivé dob­roty v po­dobe po­lie­vok , in­dic­kého karí, do kto­rého som sa na prvú ly­žicu za­mi­lo­vala či iné hutné a vý­živné jedlá.pumpkin-soup-1768678

Zima má bez­po­chyby svoje čaro. Je úplne iná ako os­tatné ročné ob­do­bia. Nie preto, že vonku je priam ne­zne­si­teľná zima či preto, že sa blí­žia via­nočné sviatky, ale preto, že vonku vládne upo­ko­ju­júce ti­cho, ktoré ma núti “za­kuk­liť” sa doma, pus­tiť si Franka Si­natru a pus­tiť sa do pe­če­nia.

Zima je pre mňa ob­do­bím pe­če­nia ko­lá­čov pl­ných čo­ko­lády a vo­ňa­vého per­ní­ko­vého ko­re­nia, a ob­do­bím ob­ja­vo­va­nia sta­rých re­cep­tov na­šich ba­bi­čiek, pre­tože presne to v zime ro­bím, sna­žím sa jesť se­zónne a in­špi­rá­ciu hľa­dám práve u na­šich pred­kov, kto­rých strava bola jed­no­du­chá, no vý­živná a po­mohla im pre­čkať dlhú zimu. A keď mám zimy dosť, ot­vo­rím za­vá­rané mar­hule či rí­bezle a ra­zom sa ocit­nem na hoj­dačke u ro­di­čov na záh­rade.tea-438480

Toto je môj spô­sob ako si uží­vať a vy­chut­ná­vať ži­vot do po­sled­nej omr­vinky. Uvar si aj ty niečo chutné a hneď za­bud­neš na ne­hos­tinné po­ča­sie  a na všetky ži­votné út­rapy! 🙂

pho­tos: pi­xa­bay.com

 

Komentáre