Te­raz sa nej­deme roz­prá­vať o sil­ných a ne­zá­vis­lých že­nách, ktoré to pre­há­ňajú a vy­hý­bajú sa láske, pre­tože si chcú niečo do­ká­zať. Ho­vo­rím o že­nách, ktoré sú in­te­li­gentné, múdre a ve­dia, akú majú hod­notu. 

Láska je zvláštna. Je sú­čas­ťou nášho ži­vota pod­statne väč­šinu času, či už v zlom alebo v dob­rom. Av­šak aj tak sa nájdu ľu­dia, ktorí sa jej vy­hý­bajú. Dnešné ženy ve­ria iným sil­ným že­nám. Ve­ria v ženy, ktoré sa ve­dia po­sta­viť za seba a ne­scho­vá­vajú sa za svojho par­tnera či man­žela. Silné ženy sú ne­zá­vislé, sú šťastné a ne­pot­re­bujú člo­veka, aby im dal sta­bi­litu a po­koj v ži­vote. Už ju majú a preto chcú nie­koho, kto ich v tom bude pod­po­ro­vať a vy­tvá­rať pro­stre­die, ktoré si už vy­bu­do­vali.

Po­tre­bujú sa stále aj vo vzťahu roz­ví­jať a po­kra­čo­vať vo svo­jej práci, preto sa ne­stane, že by sa nie­čoho vzdali alebo za­čali na to kaš­ľať len preto, lebo si na­šli lásku.

Silná žena sa možno zdá tro­chu viac kom­pli­ko­va­nej­šia, no v sku­toč­nosti ju vo svo­jom ži­vote chce každý muž, ktorý chce nie­koho, kto je vy­spelý a uve­do­melý. Presne týmto je múdra a in­te­li­gentná žena, ktorá si je sama se­bou istá, ale tak zdravo a pri­ro­dzene. 

Nie je ego­is­tická alebo uráž­livá. Pra­cuje na sebe každý deň a vie, čo je pre ňu naj­lep­šie. Pri­ťa­huje ju len po­zi­tívna a po­v­zná­ša­júca sa osoba, ktorá ju ne­ťahá na­s­päť, ale na­opak, učí ju rásť a stáva sa vďaka nej lep­šou oso­bou. Vždy si chce všetko vy­svet­liť a ne­znáša to­xické sprá­va­nie a sťa­žo­va­nie sa.

Ne­mieni to­le­ro­vať nie­koho, kto je pre ňu to­xický a kto jej ne­pri­náša do ži­vota nič dobré. V tom prí­pade od­chá­dza, aj keď ju to možno mrzí, no vie, že tak je to pre ňu lep­šie.

Rad­šej dá ener­giu tomu, kto si ju za­slúži a kto jej ju opä­tuje.

Múdra a in­te­li­gentná žena nie je vô­bec ego­is­tická, je veľmi priama a ver, že ži­vot s ňou bude ne­za­bud­nu­teľný.

Komentáre