Za­mýš­ľala si sa nie­kedy nad tým, že keby sa niečo zme­nilo čo i len o jednu se­kundu, všetko by bolo inak?

pexels-photo-26135

Foto: pe­xels.com

Ni­kdy by si sa ne­mu­sela na­ro­diť.
Ni­kdy by si ne­mu­sela mať okolo seba ta­kých ľudí, akých máš.
Ni­kdy by si ne­mu­sela po­čú­vať takú hudbu, akú po­čú­vaš.
Ni­kdy by si ne­bola tým, kým si.

Vieš si to pred­sta­viť?

V ži­vote kaž­dého z nás sú pekné oka­mihy, no ob­čas aj ťažké a tr­pké, ale buď rada, že to tak je. Veď predsa každá táto vec ťa for­muje, mení, obo­ha­cuje, skráš­ľuje.

Aj ty tak veľmi často spo­mí­naš? Na všetky tie chvíle, ka­ma­rát­stva, dob­ro­druž­stva, ces­to­va­nie, bláz­nov­stvá, na tie po­city, ktoré si cí­tila pri ur­či­tých chví­ľach. Ja áno. A som vďačná za to, čo som pre­žila. Veľmi ma to zme­nilo, stala som sa sil­nej­šou a od­váž­nej­šou.

A vieš na čo?

Veľmi sa te­ším na tie nové zá­žitky, pre­tože vždy je to o nie­čom inom. Tie pre­bdené noci, ktoré sme pre­tan­co­vali a to, keď sme sa do rána za­bá­vali. Tie chvíle, ktoré si ne­bu­dem pa­mä­tať s ľuďmi, na kto­rých ni­kdy ne­za­bud­nem. Tie ces­to­va­nia, pri kto­rých vždy spo­znám no­vých ľudí, či už malé zve­davé de­tičky alebo par­tiu mla­dých ľudí, ktorí idú na chatu sa za­ba­viť, ale aj sta­rých ľudí, ktorí mi svo­jím roz­prá­va­ním ve­dia vy­ra­ziť dych a tak veľa dať.

Toto sú tie jed­no­du­ché zá­žitky, ktoré po­stu­pom času ukážu tú silu oka­mihu.

pexels-photo-42389

Foto: pe­xels.com

Te­ším sa aj na tie chvíle, ktoré raz pre­ži­jem s nie­kým, kto bude vy­pĺňať moje práz­dno a kto sa bude te­šiť na tie bláz­nov­stvá.


 

A preto, moja milá ka­ma­rátka, po­lož si otázku, či si vďačná aj ty. Po­viem ti, jed­no­značne buď! Ur­čite máš byť za čo. Len sa po­zri na tie chvíle v tvo­jom ži­vote. Ur­čite náj­deš množ­stvo krás­nych oka­mi­hov. 

„Ak je to, čo si na­šiel, z čis­tej lásky, ni­kdy to nezh­nije. Ak to bol len oka­mih svetla, ako pri vý­bu­chu hviezdy, tak po ná­vrate ne­náj­deš nič. Ale vi­del si vý­buch svetla. A už len to stojí za to.“
Jo­seph Camp­bell

Komentáre