Často sa spolu sme­jete. Vieš, že sa na neho mô­žeš ob­rá­tiť s kaž­dým prob­lé­mom. Cho­díte spolu na party a od­pre­vá­dza ťa do­mov. Ni­kdy ne­za­budne na tvoje na­ro­de­niny či me­niny. Rov­nako ako ani ty na jeho. Vždy ho rada vi­díš, mô­žeš sa mu vy­pla­kať na ra­mene. Vi­del ťa ne­up­ra­venú, opitú, chorú, una­venú a aj tak ťa má stále rov­nako rád. A aj ty jeho…skoro ako brata.

Ter­mín „friend zone“ je v dneš­nej dobe veľmi sk­lo­ňo­va­ným slov­ným spo­je­ním.  Nie je to nič prí­jemné, ak člo­vek , kto­rého máš na­dov­šetko rada k tebe za­čne pre­cho­vá­vať city, ktoré ty voči nemu ne­cho­váš.  Tak veľmi by si si že­lala, aby ti ne­za­čal dá­vať ná­znaky, ktoré zo za­čiatku ne­roz­poz­ná­vaš. Viem si pred­sta­viť, aké to musí byť pre neho zlo­žité. Sprá­vať sa ako ka­ma­rát, a pri­tom ťa tajne ľú­biť. No, čo s tým po­kiaľ to ne­cí­tiš rov­nako?

V pr­vom rade je po­trebné uve­do­miť si, že prav­de­po­dobne nie ste na rov­na­kej vlne. Ak si už všim­neš, že tvoj ka­ma­rát za­čína mať k tebe blízko, viac ako si to že­láš, mala by si spo­zor­nieť. Ani pre jed­ného z vás to ne­bude ľahké a je veľmi prav­de­po­dobné, že už ni­kdy ne­bu­dete tá „dvojka“ kto­rou ste boli.

tumblr_ofid809s3f1qc91i1o1_500

na­po­le­on­four.com

Ako mu dať na­javo, že vaše city sú od­lišné?

Skús sa s ním roz­prá­vať o chlap­coch, ktorí sa ti pá­čia. Snaž sa vy­hý­bať stret­nu­tiam, kde bu­dete len sami dvaja a na­miesto toho na­vrhni ve­čer s par­tiou pria­te­ľov. Dá­vaj si po­zor na to, aby správy , ktoré mu pí­šeš ne­boli dvoj­zmy­selné a nef­lir­tuj s ním ani zo srandy. Zby­točne ho ned­ráždi. A ak si bola zvyk­nutá, že ti so všet­kým vždy po­mo­hol, tro­chu to skús ob­me­dziť. Ak aj na­priek všet­kým týmto sig­ná­lom, sa bude po­kú­šať o niečo viac, ne­os­táva ti nič iné ako sa o ce­lej si­tu­ácii ot­vo­rene po­roz­prá­vať. Táto de­bata bude ne­prí­jemná, ale po­trebná.

Hlavne buď úp­rimná a skús vy­jad­riť, ako to cí­tiš ty bez toho, aby si zne­hod­no­tila jeho po­city. Daj mu jasne na­javo ako si ce­níš vaše PRIA­TEĽ­STVO a spo­ločne strá­vený čas, av­šak ne­cí­tiš k nemu nič ro­man­tické. Po­vedz mu, že mu nech­ceš ub­lí­žiť, a preto to vra­víš rad­šej skôr ako bude ne­skoro. Po­tom to bude zá­vi­sieť od neho ako sa za­chová. Voľba je na ňom. Ne­ču­duj sa ak sa urazí. Muž­ské ego sa bude cí­tiť po­ní­žené, ale prejde to.

Viem, že ťa to bude mr­zieť, že si ho mala rada a ni­kdy mu nech­cela ub­lí­žiť. Tak isto si to aj on po čase uve­domí. Vaše pria­teľ­stvo sa ne­skon­čilo, pre­tože si ho TY nech­cela. Došlo k ne­do­ro­zu­me­niu a mr­zieť vás to bude oboch rov­nako. Taký je ži­vot a láska. Is­kra ne­pre­skočí vždy a nie­ktoré city sa ovplyv­niť ne­dajú, aj keby sme si to veľmi že­lali.

Co­ver photo: www.pe­xels.com

Komentáre