Ve­ľa­krát čí­tam o vy­zna­niach lásky, kde žena alebo muž ospe­vujú je­den dru­hého zato, že bez nich ne­môžu žiť, dý­chajú je­den pre dru­hého a sú jedna duša v dvoch te­lách.

Áno, tiež som ho ke­dysi tak ospe­vo­vala. Mi­lu­jem ho. Na­ozaj. Máme síce len 20 ro­kov, ale asi sme sa za tie 3 roky nie­kam po­su­nuli. Tiež som mu ho­vo­rila ako svet bez neho nemá zmy­sel (to nemá, verte), no po pár uda­los­tiach a mo­men­toch, ktoré sme mu­seli zvlád­nuť som po­cho­pila, že som stále nor­málna ľud­ská by­tosť, ktorá musí ve­dieť žiť sa­mos­tatne.

Zo za­čiatku, vo vzťahu som sa veľmi upí­nala na jeho exis­ten­ciu. Pre­ži­jem ak on, ne­bu­dem na­štvaná, ak on… všetko bude v po­riadku do­kým on… Ve­ľa­krát som ne­ro­bila to, čo som chcela, len aby sme boli stále spolu. Aby sme žili je­den pre dru­hého. Av­šak prišla som na to, že som ro­bila chybu, pre­tože sa môj osobný rast za­sta­vil. Dý­chala som len preňho a za­ned­bá­vala som samú seba. Ne­ro­bila som nič pre môj osobný pros­pech či po­sun v ži­vote. Jed­ného dňa som po­ve­dala dosť!

Jasné, že ho ľú­bim stále do dneš­ného dňa a chcem s ním mať ro­dinu, av­šak, ženy, pa­mä­tajte si že ste schopné a in­du­vi­du­álne by­tosti, ktoré majú za­ne­chať istý od­kaz to­muto svetu. Ne­dr­žte sa na to, že po­kiaľ máte nie­koho, ne­mu­síte nič ro­biť, če­liť prob­lé­mom ne­treba a všetko v tej dvo­j­ici predsa len str­píte. Je to krásne, no mu­síme dbať aj na svoju se­bes­tač­nosť, na to, že i my môžme do­sia­hnúť istý úspech, ktorý náš par­tner môže pod­po­riť a oce­niť. Mu­síme sa roz­ví­jať či už s ním alebo bez neho. Tvo­riť a rásť. Ne­stojte stále na jed­nom mieste a hlavne ne­buďte na­via­zané na jeho exis­ten­ciu.

Ste múdre, mladé a krásne ženy schopné veľ­kých úspe­chov. Viete tvo­riť i popri vzťahu a ta­kisto aj rásť. Nie ste od­ká­zané na ži­vote iného. Ste pre­dov­šet­kým od­ká­zané samé na seba a viete byť skvelé a úžasné a sa­moz­rejme i se­bes­tačné popri ži­vot­nej láske. Ne­za­ha­dzujte svoj ži­vot a je­di­neč­nosť kvôli par­tne­rovi! I on sa ur­čite bude rád po­ze­rať na Vaše úspe­chy a te­šiť sa s Vami. Verte mi, keď mi môj muž po­ve­dal, ako je na mňa pyšný, keď som vy­tvo­rila je­den pro­jekt, o to viac som za­čala vní­mať našu lásku.

ti­tulná foto: Si­mone Bec­cheti

Komentáre