Ak sa ve­čer chys­táš von, si krásne na­lí­čená no ešte stále ne­vieš čo na seba, roz­hodne si ne­zvoľ na­hotu. Je to ten naj­horší módny do­pl­nok his­tó­rie. Nie je nič hor­šie, ako prísť do klubu viac nahá ako ob­le­čená a sna­žiť sa nájsť si nie­koho na viac ako pár nocí. Svet módy je predsa pre­pl­nený krás­nymi kús­kami, ktoré po­z­dvihnú našu po­stavu, pri­dajú nám na kráse a zá­ro­veň budú po­u­ka­zo­vať aj na náš cha­rak­ter. Ču­du­ješ sa práve, že tvoje ob­le­če­nie vy­po­vedá o tvo­jom cha­rak­tere? Žiaľ, pán­ske oči nás vní­majú kom­plexne, ne­od­de­ľujú telo a našu my­seľ. Mô­žeš byť úžasná, múdra, tvo­rivá či cie­ľa­ve­domá, no ak sa ob­le­čieš ne­vkusne a zvo­líš aj naj­horší módny do­pl­nok his­tó­rie, na­hotu, ne­ču­duj sa, ak sa k tebe chlap bude sprá­vať viac ako ne­pri­me­rane.

Dnešný svet módy je tak pre­pl­nený na­ho­tou, až sa nad tým pre­stá­vame po­za­sta­vo­vať. Ak sa vo vi­deo­k­lipe tvoja ob­ľú­bená spe­váčka na­triasa nahá ešte ne­zna­mená, že je to v po­riadku. Ak si ne­vieš dať rady, chceš vy­ze­rať prí­ťaž­livo no nie lacno, mám tu pre teba pár ti­pov!

Ove­rál, ove­rál, ove­rál. Dlhý, pri­lie­havý, jed­no­fa­rebný či vzo­ro­vaný. Pre­dĺži po­stavu a dodá ti žen­skosť. Vý­strih, ktorý od­halí chr­bát do­dáva out­fitu zmy­sel­nosť. Do­pl­niť ho mô­žeš jem­nou bi­žu­té­riou.

1.png

foto: ins­ta­gram

Čierno-biela kom­bi­ná­cia ni­kdy ne­vyjde z módy! Jed­no­du­ché no­ha­vice s vy­so­kým pá­som ur­čite do­plň po­hodl­nými lo­dič­kami, ktoré ne­mu­sia byť len v týchto dvoch far­bách. Hi­tom tohto roka je me­tal, ktorý celý out­fit oživí a dodá mu vý­ni­moč­nosť. Jed­no­fa­rebné body či vzo­ro­vaný crop top šar­man­tne od­halí tvoje par­tie, no zá­ro­veň muž­ské oko po­zýva od­ha­liť iné, ktoré ostá­vajú ukryté.

2.png

foto: ins­ta­gram

Na zá­ver ove­rená kla­sika. Biela blúzka v spo­jení s pri­lie­ha­vými džín­sami ni­kdy nič ne­po­kazí. Jemný vý­strih, ktorý mô­žeš oz­do­biť kús­kom tvojho spod­ného prádla dodá out­fitu žen­skosť. K takto jed­no­du­chému lo­oku mô­žeš zvo­liť ko­ženú bundu, alebo sako v rôz­nych far­bách.

3.png

foto: ins­ta­gram

Komentáre