Možno sú to dve roz­dielne osoby, alebo sa tá pro­ti­klad­nosť zá­hadne vošla do jed­nej osoby. Ale jedno je isté… Po­tre­bu­ješ ich.

Prvá: Máš po­cit, že každé stret­nu­tie je vaše po­sledné
Pre­tože ona je šia­le­nec. Iba tá naj­ne­bez­peč­nej­šia a na­jad­re­na­lí­no­vej­šia mož­nosť ti u nej prejde. Flá­ka­nie sa v noci po tma­vých ulič­kách? Prečo nie.. Cesta sto­pom? Ideme!! Mô­žeš spolu s ňou re­a­li­zo­vať, presne tie ná­pady, ktoré ti na­padnú ako prvé ale stále ich za­miet­neš kvôli stra­chu. Ona ťa vždy pod­porí. Ni­kdy sa s ňou ne­nu­díš. Stále roz­práva aké tra­pasy sa jej stali. A ako sa na ženu patrí, ohromne pre­háňa.
Po­zná ťa dobre, po­zná ťa vý­borne.

A ty jej ho­vo­ríš všetko. Na­ozaj všetko. Ale ona sa ni­kdy ne­na­hnevá, ne­urazí sa ne­po­vie ti, že si spra­vila hlú­posť. Pre­tože všetky tie šia­len­stvá, ktoré si za­žila jej pri­pa­dajú ako úžasné a dob­ro­družné veci. Nie nie je hlúpa hus, ktorá na všetko pri­ky­vuje, je to úžasná opti­mis­tka.

Druhá: Ona je prvá osoba, kto­rej ho­vo­ríš o svo­jom prob­léme.
Pre­tože je ako tvoja star­šia ses­tra. Je vý­bor­nou po­slu­cháč­kou. Na všetko má re­a­lis­tický po­hľad a nemá prob­lém po­ve­dať ti pravdu do očí. Ale jej rady sú nad zlato. Dô­ve­ru­ješ jej a ona ťa ni­kdy ne­zradí. Na­roz­diel od “tej šia­le­nej” nemá prob­lém ti ob­čas po­riadne vy­na­dať aby si sa spa­mä­tala 😀 ale robí to preto, lebo jej na tebe zá­leží. Ne­pot­re­bu­jete stvá­rať hlú­posti, pre­tože keď ste spolu, tak máš mož­nosť vy­roz­prá­vať sa. Vaše roz­ho­vory sú ča­sto­krát vážne de­baty o ži­vote a prob­lé­moch. A tebe to po­máha… cí­tiš sa lep­šie keď sa vy­roz­prá­vaš. Ve­die ťa tvo­jím ži­vo­tom a ni­kdy sa ne­za­obí­deš bez jej rady.

zdroj: pe­xels.com

Každé dievča po­tre­buje 2 ka­mátky. Tú „šia­lenú“ a tú „star­šia ses­tru“.  Sú po­trebné lebo sú pro­ti­kladné a vďaka ním, je všetko v úžas­nej rov­no­váhe. Ak ich máš obe tak im hneď po­vedz ako veľmi ich máš rada a po­ďa­kuj im, že sú v tvo­jom ži­vote 😉

Komentáre