Mys­líš, že po­tre­bu­ješ v no­vom roku ne­jakú zmenu? Pri väč­šine ľudí sa stáva tra­dí­ciou, že si za­čiat­kom roka zau­mie­nia, že za­čnú cvi­čiť alebo pre­stanú faj­čiť.

No čo tak pre­pra­co­vať svoj po­stoj a vše­obecný prí­stup k ži­votu?

Raz príde čas, kedy za­čneš hľa­dať svoje vlastné pri­ority, bu­deš chcieť do­sa­ho­vať svoje vlastné ciele a viesť o dosť šťast­nejší ži­vot. Preto exis­tuje 7 zlých ná­vy­kov, kto­rých by si sa v pr­vom rade mala zba­viť.

Ne­oča­ká­vaj, že táto dras­tická zmena bude ľahká. Ale ur­čite to bude stáť za to, ak si za­čneš vší­mať roz­diely vo všet­kých ob­las­tiach svojho ži­vota.

pexels-photo-65100

photo: pe­xels.com

Pre­staň sa sta­rať o to, čo si o tebe mys­lia os­tatní

Máš ten­den­ciu sa prí­liš sta­rať o to, čo si o tebe mys­lia os­tatní? Alebo o to, ako by mohli sú­diť tvoje činy? Mala by si čím skôr pre­stať.

Ne­dá­vaj ná­zory iných pred tie svoje. Ne­skôr zo seba mô­žeš za­čať mať len zby­točné kom­plexy a za­čne ti kle­sať se­ba­ve­do­mie. No na dru­hej strane ti môže aj prí­liš na­rásť.

Po­súď sama, čo je pre teba tou naj­lep­šou ces­tou vpred. Ni­kto iný ne­môže plne oce­niť tvoje skutky, činy, nové ob­le­če­nie, vlasy, čo­koľ­vek. Ni­kdy ni­kto ne­bude ve­dieť, aké je žiť tvoj ži­vot a ná­zory iných môžu byť často za­lo­žené aj na chyb­ných pred­po­kla­doch a ne­pres­ných in­for­má­ciách, ktoré sa k tebe do­stanú.

Pre­staň sa po­rov­ná­vať s os­tat­nými

Je to lá­kavé po­ze­rať na ceny a úspe­chy iných, alebo čo vlast­nia. No bo­hu­žiaľ, je to len strata času. Každý z nás je úplne je­di­nečný jed­not­li­vec, ktorý by mal do­dr­žia­vať istú svoj­skosť. To, čo je pre neho ty­pické a nie to, čo od­po­ze­ral od nie­koho iného.

Na­vyše, ak sa s nie­kým po­rov­ná­vaš, tak to často vy­chá­dza len z čis­tej zá­visti, ktorá môže otrá­viť aj tvoje vzťahy.

Mi­mo­cho­dom, gra­tu­lu­jem kaž­dému, kto sa za­me­riava na svoje vlastné tri­umfy a osob­nostné ciele a na­učil sa, že len on sám je stroj­com svojho šťas­tia. 🙂

Pre­staň obe­to­vať svoje vlastné šťas­tie pre nie­koho iného

Už si nie­kedy klá­dol sny iných pred tie svoje? Na­prí­klad si sa pre­sťa­ho­vala na miesto, kde sa ti ab­so­lútne ne­páči len preto, lebo si sa obe­to­vala pre nie­koho iného. Alebo si si vzala me­nej prí­jemnú prácu len preto, aby si sa o nie­koho mohla sta­rať.

Stále je veľmi kon­tro­verz­nou a dis­ku­ta­bil­nou té­mou, či obe­to­vať vlastné šťas­tie pre nie­koho, koho máme radi. No aj keď si to nech­ceme pri­znať, tak v dl­ho­do­bom ho­ri­zonte to len zriedka fun­guje dobre.

Se­ba­obe­to­va­nie ve­die k hor­kosti a zá­visti, za­tiaľ čo se­ba­re­a­li­zá­cia a na­há­ňa­nie vlast­ných snov ve­die často len k spo­koj­nosti a vnú­tor­nému na­pl­ne­niu.

Skús nájsť kom­pro­mis me­dzi pod­po­rou dru­hých a ži­vo­tom, ktorý chceš viesť ty.

Zdroj: thoughtcatalog.com

photo: thought­ca­ta­log.com

Pre­staň ča­kať na to, čo chceš

Všetci máme ne­jaké ob­me­dzené množ­stvo času na tejto pla­néte a ni­kto ne­vie, kedy ten čas skončí. S touto myš­lien­kou v mysli sa opý­taj sama seba, čo také si uro­bila v po­sled­nej dobe, aby si bola bliž­šie k svo­jim cie­ľom.

Vždy ťa môžu ľu­dia pod­po­riť, po­môcť ti. No zá­kladná ener­gia vy­chá­dza je­dine z teba a ty si po­čiat­kom tvo­jich spl­ne­ných cie­ľov.

Ne­ča­kaj, že to všetko raz za teba urobí nie­kto iný. Za­mysli sa nad se­bou a urob si rok 2017 kraj­ším.

Pre­staň strá­cať čas bez­výz­nam­nými čin­nos­ťami

Čas je naj­cen­nej­šou ko­mo­di­tou zo všet­kých. Vždy si mô­žeš spra­viť viac pria­te­ľov a za­ro­biť viac pe­ňazí, no čas strá­vený na čase už ni­kdy ne­vrá­tiš späť.

Nauč sa sú­stre­diť a pre­mýš­ľať uži­točne. Je dô­le­žité si raz za čas od­dých­nuť. No ak chceš, aby si viedla svoj ide­álny ži­vot, tak si bu­deš mu­sieť ujas­niť svoje ciele a ve­no­vať viac času tomu, aby si sa uis­tila, že sú re­a­li­zo­vané.

Pre­staň sa za­me­ria­vať na ne­ga­tívne veci

Ži­vot je je­den veľký ba­by­lon zlého, ne­ut­rál­neho, dob­rého, ška­re­dého, pek­ného. Tvoje ži­votné skú­se­nosti budú vždy zá­vi­sieť od toho, ako sa na to bu­deš po­ze­rať. Každá skú­se­nosť, či už je zlá alebo nie, ti dá do ži­vota isté po­nau­če­nie, ktoré ti je­dine pros­peje a osob­nostne ťa môže po­su­núť oveľa vyš­šie.

Ak máš po­cit, že ťa po­stre­huje najmä veľa ne­ga­tív­nych si­tu­ácií, tak sa na to len TY tak po­ze­ráš. Ta­kýmto spô­so­bom tvoja viera v po­zi­tívne zmeny od­íde a ty ne­bu­deš ve­dieť, ako ďa­lej.

Na za­čia­tok skús hľa­dať kú­sok po­zi­tíva aj v ba­nál­nych si­tu­áciách a tvoj ži­vot bude zrazu o dosť zne­si­teľ­nejší. Trá­ve­nie času s po­zi­tívne na­la­de­nými ľuďmi ti po­môže roz­vi­núť tento zvyk.

Pre­staň byť uväz­nená v oča­ká­va­niach iných

Naši prí­buzní, ka­ma­ráti, pro­fe­sori, ko­le­go­via, ľu­dia, s kto­rými sa denne stre­tá­vame majú o nás veľké oča­ká­va­nia.

Mé­dia, alebo spo­loč­nosť nám vnu­cujú, že za úspeš­ného člo­veka sa po­kladá je­dine ten, ktorý má dobré vzde­la­nie, vy­soko pla­tenú prácu, nájsť spriaz­nenú dušu v dvad­siatke, vy­dať sa a spo­ločne vy­cho­vá­vať šťastnú ro­dinu.

Zá­ro­veň sa oča­káva, aby sme si na­ďa­lej udr­žo­vali veľký okruh dob­rých pria­te­ľov, aby sme sa vždy sprá­vali ako dobrí ob­ča­nia a aby sme sa na­učili skrý­vať našu zra­ni­teľnú stránku.

Všetky tieto oča­ká­va­nie iných majú na člo­veka ob­rov­ský vplyv a toto je čas­tým dô­vo­dom vzniku dep­re­sií a iných du­šev­ných prob­lé­mov.

Snaž sa mať re­a­lis­tic­kejší po­hľad na ži­vot a od­deľ svoje túžby od tých vnu­co­va­ných von­kaj­šimi si­lami.

Urob si čas spoz­nať sám seba a for­mo­vať ži­vot, ktorý vy­ho­vuje skôr tebe než na­sle­do­vať oča­ká­va­nia davu.

pexels-photo-92323

photo: pe­xels.com

Komentáre