Čo ak…

Tieto slová po­zná každý, každý kto stojí pred ťaž­kým roz­hod­nu­tím. Ale po­ve­dala si si tu jednu je­dinú vetu: ,,Čo ak to tak má byť?“ Čo ak sa ti len naša spo­loč­nosť snaží vnú­tiť, ako máš pre­žiť svoj ži­vot? Len aby si sply­nula s da­vom, aby si bola taká, aká podľa dneš­ného sveta máš byť. Čo ak ti len ži­vot uka­zuje, že toto nie je tvoja cesta?

Je­diná dobrá rada znie, ria­diť sa vlast­nou in­tu­íciou, ne­ro­biť veci, ktoré ti dl­ho­dobo ne­pri­ná­šajú spo­koj­nosť a ra­dosť viac berú, ako dá­vajú.

Ob­čas sa každá z nás môže ocit­núť v akejsi po­my­sel­nej prie­pasti, do­konca mô­žeš na­do­bud­núť po­cit, že to, čo si chcela pred pár rokmi do­ká­zať, už dnes nie je pre teba dô­le­žité. Už to zrazu nech­ceš, ale spo­loč­nosť sa ťa snaží do­nú­tiť, aby si vy­trvala. Že vraj mu­síš vy­dr­žať, keď sa chceš mať dobre. Ne­sú­hla­sím. Vr­cholne ne­sú­hla­sím s tým, aby kto­koľ­vek ro­bil dl­ho­dobo niečo, čo mu be­rie jeho vnú­torný po­koj a silu.

tumblr_o49fgyb0lq1qhncumo1_500

na­po­le­on­four.com

Je ťažké roz­hod­núť sa a ísť si vlast­nou ces­tou, ale ak ti niečo vo vnútri ho­vorí, že to máš uro­biť, urob to. S od­stu­pom času to ne­bu­deš ľu­to­vať. A ak aj tro­chu áno, bude to tvoja skú­se­nosť, ktorá ťa po­su­nie.

Ne­po­rov­ná­vaj sa s os­tat­nými, každý z nás je nie­čím vý­ni­močný a každý tiež robí chyby. Roz­hodni sa vždy tak, ako to práve cí­tiš, pre­tože ne­exis­tuje žiadne keby, pre­tože tvoj ži­vot je tvoja voľba, a na­po­kon si mô­žeš vy­brať len jednu mož­nosť a tá je pre teba tá správna. Je lep­šie pre­žiť svoj ži­vot podľa seba. Len vďaka tomu, že máš od­vahu ro­biť roz­hod­nu­tia podľa seba, mô­žeš na­pre­do­vať. Možno ti to ne­pri­ne­sie to, v čo si dú­fala, ale možno ti to pri­ne­sie to, čo ťa urobí šťast­nou.  A to je to je­diné, čo v sku­toč­nosti celý ži­vot hľa­dáš.

Nech od­váž­nym šťas­tie praje!

 

Co­ver foto: hdwall­pa­pers.com

Komentáre