Ak si sa roz­hodla pre­čí­tať si tento člá­nok, prav­de­po­dobne máš za se­bou ťažké dni, možno týždne či me­siace spre­vá­dzané nie prí­liš po­zi­tív­nou ná­la­dou, bo­les­ťou, po­ci­tom sa­moty. V tvo­jom ži­vote sa udiala vec, s kto­rou sa ťažko vy­rov­ná­vaš. Pre­na­sle­dujú ťa ne­ga­tívne myš­lienky alebo spo­mienky, kto­rými sa stále vra­ciaš k svojmu prí­behu. Ne­zú­faj. Týmto si pre­šiel snáď každý. No je len na tebe, ako sa k tejto si­tu­ácií po­sta­víš.

,,Je to naše mys­le­nie, nie okol­nosti, ktoré ur­čujú, ako sa cí­time.“

 

Po tom všet­kom, čo sa mi v ži­vote stalo, som si uve­do­mila, že psy­chika je veľmi krehká. Nie­kedy stačí jedna spo­mienka, jedna vec, čo ti ho pri­po­me­nulo a za­valí ťa vo­do­pád bo­les­ti­vých myš­lie­nok. Po­znáš to aj ty, však? Cha­rak­ter osoby sa for­muje kaž­dým dňom, kaž­dou uda­los­ťou, úsme­vom, sna­hou po­te­šiť toho dru­hého… Bo­lesť zo skla­ma­nia, roz­chodu, ne­na­pl­ne­nou ilú­ziou šťast­ného vzťahu bude sú­čas­ťou teba.

No mysli na to, ako veľmi si sa s tvo­jím cha­rak­te­rom po­su­nula ďa­lej, do­spela si. Viem. Je to ťažké, ale skús svoje myš­lienky na­sme­ro­vať na všetko to, čo ti do ži­vota pri­nie­sol. I keď sa ti možno zdá, že je viac ne­ga­tív­nych vecí, ver, že z kaž­dej ne­prí­jem­nej si­tu­ácie, v kto­rej si sa ocitla, si si zo­brala te­raz už veľkú po­zi­tívnu časť – po­nau­če­nie.

http://digipulse.tumblr.com/#

tum­blr.com

Ne­ga­tívne uda­losti ovplyv­nili tvoje mys­le­nie na­toľko, že sa na veci po­ze­ráš úplne z iného uhla po­hľadu. No vieš, čo je vo vzťahu dô­le­žité, vieš, kedy pre­stať  ”tla­čiť na pílu“ a ne­chať to na tvoju bu­dúcu mi­lo­vanú po­lo­vičku.

Bu­deš ve­dieť ako sa sprá­vať v jed­not­li­vých si­tu­áciách, hád­kach a bu­deš ve­dieť viac chá­pať. Možno ti to te­raz príde ako otre­paná fráza, ale ono to tak fakt je. VŠETKO ZLÉ JE NA NIEČO DOBRÉ! Všetky tvoje slzy, bo­les­tivé myš­lienky nájdu úte­chu u nie­koho, kto si ich bude vá­žiť. Ko­niec kon­cov tým, čo si pre­žila, čo si zo seba vy­bu­do­vala, všetká tá bo­lesť z teba spra­vila silnú ženu.

Zvlád­neš to. Zvlád­neme to.

co­ver photo: you­tube.com

 

Komentáre