Ak si toho pra­vého ešte ne­stretla, tak ve­rím tomu, že si pre­šla dô­klad­nou príp­ra­vou kri­té­rií, vlast­ností, ktoré pán „Pravý“ musí mať, aby bol ho­den tvo­jej lásky. Musí byť do­sta­točne dobrý, musí ti dá­vať mi­ni­málne toľko, koľko ty jemu, lebo ak by to bolo ná­ho­dou na­opak, ne­fun­go­valo by to …jed­no­du­cho raz ťa pred do­mom bude ča­kať princ na bie­lom koni, ktorý bude dis­po­no­vať do­ko­na­lou do­ko­na­los­ťou.

large

we­he­ar­tit.com

Možno to nie sú dlhé de­sať­ro­čia , je to me­nej, no pred do­mom si ma ne­ča­kal a ne­mal si ani koňa. V mo­jich očiach si do­ko­nalý, ale nie preto, žeby som stále mala na­sa­dené ru­žové oku­liare, ale preto, že každý z nás na svete má svoju druhú časť, druhú po­lo­vicu. Vzťah má dve časti, ne­mu­sia byť rov­naké, ale sadnú si ako uliate. To je do­ko­na­losť. Bez tej dru­hej po­lo­vice si ne­viem pred­sta­viť svoj ži­vot. Ne­viem si pred­sta­viť to, že by som ju mohla na­hra­diť. Je to moja skala, opora, mo­ti­vá­cia a na­jú­žas­nejší člo­vek, akého po­znám.

large-1

we­he­ar­tit.com

Ak si nie­kedy uva­žo­vala nad tým, či to, čo pre­ží­vaš je to pravé, spý­taj sa sama seba, či sa stal tvoj ži­vot kraj­ším.  Pre­tože by mal. Vzťa­hom by si mala zís­kať svoju druhú chý­ba­júcu po­lo­vicu a ak sa viac trá­piš ako sme­ješ, zrejme si na­šla tu chybnú. Láska nie je utr­pe­nie. Tým, že máš pri sebe správ­neho člo­veka, by sa ti vo svete, ktorý nie je vždy práve tým najk­raj­ším mies­tom pre ži­vot, malo žiť ľah­šie.  V kaž­dom jed­nom vzťahu sa skôr či ne­skôr vy­skytnú pre­kážky a hádky, ide o to, či máš pri sebe nie­koho, s kto­rým ich zvlád­neš a či ich aj rov­nako chcete zvlád­nuť.  A ak je to, v čom ži­ješ úp­rimné, tak to nemá dá­tum trvan­li­vosti. Je jedno či sú to me­siace, de­sať­ro­čia, stále je to tam …a ak to stojí za to, bu­deš to cí­tiť.

Komentáre