Ro­di­čia, ktorí dá­vajú svo­jim de­ťom ve­gán­ske jedlo by mohli ísť do vä­ze­nia na zá­klade kon­tro­verz­ného zá­kona na­vr­hnu­tého v ta­lian­skom par­la­mente.

Ná­vrh zá­kona bol pred­lo­žený v ne­dáv­nej dobe ta­lian­skou po­li­tič­kou El­vi­rou Sa­vino zo strany Forza Ita­liana. Na­vrhuje, aby ro­di­čia, ktorí kŕ­mia deti (16 ro­kov a me­nej) ve­gán­skou stra­vou, boli za to le­gálne zod­po­vední. Tak­tiež na­vrhuje rok vo vä­zení za vý­chovu die­ťaťa na ve­gán­skej strave, 4 roky v prí­pade, že dieťa je trvalo choré zo stravy a až 7 ro­kov v prí­pade, že dieťa zo­mrie.

“Ne­mám nič proti ve­gá­nom či ve­gán­stvu, je to slo­bodná voľba do­spe­lých.” po­ve­dala El­viro Sa­vino pre agen­túru Re­uters. “Len je pre mňa ab­surdné, že nie­ktorí ro­di­čia toto svoje pre­sved­če­nie vnu­cujú de­ťom často bez riad­nych ve­dec­kých po­znat­kov alebo le­kár­skej kon­zul­tá­cie.”
Children-no-veg-stpry-banner-RS2foto: tum­blr

Táto správa pri­chá­dza ako re­ak­cia na 4 prí­pady detí, ktoré boli hos­pi­ta­li­zo­vané v Ta­lian­sku za po­sled­ných 18 me­sia­cov po tom, čo boli kŕ­mené ve­gán­skou stra­vou.

The Ame­ri­can Die­te­tic As­so­cia­tion tvrdí, že zdra­votný stav ve­gán­skych detí je len veľmi málo pre­skú­maný. Av­šak do­dá­vajú, že deti do­dr­žu­júce ve­gán­sku di­étu do­siahli svoje nut­ričné po­treby a do­stali tiež do­sta­tok ener­ge­tic­kej hod­noty.

Tento ná­vrh aj podľa oča­ká­vaní vy­vo­lal búr­livú de­batu v Ta­lian­sku. Nie­ktorí na­mie­tali, že po­čet detí s obe­zi­tou stále ras­tie a je to vraj zá­važ­nejší prob­lém. Iní ar­gu­men­to­vali, že lep­šie vzde­lá­va­nie v ob­lasti zdra­via a vý­živy by bol oveľa účin­nej­ším rie­še­ním tohto prob­lému.

foto: tum­blr
zdroj: ve­de­lis­teze.sk

 

Komentáre