Prečo si ja a všetci, kto­rých mám rada vy­be­ráme ľudí, ktorí s nami za­ob­chá­dzajú ako by sme boli ni­kto? Prečo pri­jí­mame lásku, o kto­rej si mys­líme, že si ju za­slú­žime?

Byť osa­melá je ťažké. Ni­kto nechce trá­viť čas sám, takže sa rad­šej uspo­ko­jíš s nie­kým, o kom vieš, že si ťa ne­za­slúži. Nie je to správne, ani fér, ale mys­líš si, že ak bu­deš spať sama, bu­deš ne­šťastná. Ale je to práve na­opak, pre­tože ak si s nie­kým v po­steli, kto si ťa ne­za­slúži, si ne­šťastná a osa­melá ešte viac.

Dr­žíš sa nie­koho, pre­tože dr­žať sa ho je vždy jed­no­duch­šie, než ho opus­tiť. Mu­sela by si za­čať znovu dô­ve­ro­vať nie­komu, kto bude mať rád na tebe tie veci, ktoré ty na sebe ne­ná­vi­díš, mu­sela by si ot­vo­riť srdce nie­komu s mož­nos­ťou, že môže zo­stať zlo­mené. Av­šak dr­žať sa člo­veka, ktorý ti ne­dáva lásku, ktorú si za­slú­žiš bolí viac než to.

Ja som sa roz­hodla! Rad­šej bu­dem sin­gle, než by som mala byť s nie­kým, kto si ma ne­za­slúži. Rad­šej bu­dem osa­melá, ako by som mala byť  pria­teľ­kou nie­koho, pri kom sa cí­tim me­nej­cenná, ako v sku­toč­nosti som. Za­slú­žim si nie­koho, kto ne­bude spo­chyb­ňo­vať moju cenu, nie­koho, kto mi nedá ni­kdy po­cí­tiť, že som v zlej sta­rost­li­vosti. Za­slú­žim si byť nie­čia prvá myš­lienka, nie druhá. Som hodná viac než len ne­sko­rého noč­ného te­le­fo­nátu, alebo správy, pre­tože sa v tej chvíli cí­tiš osa­melý.

Dú­fam, že si osa­melý, pre­tože si ma ne­chal a uro­bil si to pre seba a ja sa už nech­cem cí­tiť kvôli tomu mi­zerne. Za­slú­žim si nájsť chlapa, ktorý bude chcieť trá­viť čas so mnou vo dne, aj v noci. Nie­koho, kto zdvihne ho­ci­kedy te­le­fón po­čas dňa a za­volá mi jed­no­du­cho len preto, že chce po­čuť môj hlas, vďaka kto­rému sa mu roz­žiari deň.

Za­slú­žim si nie­koho, kto chce rásť so mnou, kto si uve­do­muje, že ži­vot je ne­pred­ví­da­teľný a je ochotný bo­jo­vať  za akú­koľ­vek od­liš­nosť, ktorá sa na­skytne. Člo­veka, ktorý si uve­domí, že nie som jedna z tých žien, ktoré s ním za­ob­chá­dzali zle a od­delí ma od nich. Člo­veka, ktorý mi pri­po­me­nie, že nie je ako moji bý­valí a že nie je dô­vod, prečo by som si to mala nie­kedy o ňom mys­lieť.
bun-forest-girl-pinterest-Favim.com-3686309foto: tum­blr

Môj čas je vzácny, preto nech­cem, aby ho nie­kto bral ako sa­moz­rej­mosť. Ne­pot­re­bu­jem muža, aby mi uká­zal, kto­rým sme­rom sa má ube­rať môj ži­vot. Mám dobrú prácu, skve­lých pria­te­ľov a veľa prí­le­ži­tostí ako trá­viť čas, takže sa nech­cem usa­diť len preto, že si mys­lím, že muž je chý­ba­júci kú­sok môjho puzzle. Čím viac času som strá­cala túž­bou po nie­kom, kto ma nechce, tým viac som sa pre­stala te­šiť z kaž­dého oka­mihu v mo­jom ži­vote, ale uve­do­mila som si, že mu­sím žiť.

Ne­hľa­dám nie­koho, kto si spraví čiarku za ďal­šou „ulo­ve­nou obe­ťou“, ta­kýmto chla­pom sa chcem vy­hý­bať na míle ďa­leko, vďaka mi­nu­lej skú­se­nosti. Chcem in­te­lek­tu­álne roz­ho­vory upro­stred noci, chcem kon­certy, vý­lety a všetko me­dzi tým. Nech­cem byť len že­nou, kto­rej za­vo­láš upro­stred noci, pre­tože si sám.

Za­slú­žim si nie­koho, kto bude do mňa blá­zon so všet­kými mo­jimi zloz­vykmi, či už je to moja ne­doch­víľ­nosť, tvrdo­hla­vosť alebo ne­roz­hod­nosť pri vý­bere filmu, ktorý si po­zrieme, či zloz­vyk odo­sie­lať prí­liš veľa správ, pre­tože môj mo­zog ide na plné ob­rátky, alebo ne­resť vy­piť ďalší po­hár vína, hoci by som si ho už ne­mala dať.

Pre­stala som sa ospra­vedl­ňo­vať za to, aká som. Som taká, aká som. Ne­pot­re­bu­jem muža, aby som sa cí­tila celá. Ne­pot­re­bu­jem nie­koho, aby som sa cí­tila cenná. Viem, že se­ba­láska je dô­le­žitá a viem, že sa mô­žem mať rada. Ne­ho­vo­rím, že sa ne­te­ším na deň, kedy náj­dem muža, s kto­rým si vy­chut­nám túto cestu ži­vo­tom. Zna­mená to len, že som pre­hod­no­tila pri­oritu, pre­stať ča­kať nie­koho na ved­ľaj­šej ko­ľaji, kto nie je ochotný po­su­núť ma na hlavnú ko­ľaj.

Som dievča, ktorá sa ne­vzdáva, mi­luje nad mieru svo­jich mož­ností, bo­juje za roz­právku so šťast­ným kon­com, aj keď sa jej os­tatní sna­žia do­ká­zať, že ne­exis­tuje. Nie som pri­pra­vená vzdať sa tejto myš­lienky a hoci moja roz­právka ne­bude ako každá iná, bu­dem na ňu tr­pez­livo ča­kať.

Byť sin­gle je oveľa lep­šia va­rianta, než byť druhá naj­lep­šia. Viem, čo si za­slú­žim a ve­rím, že jed­ného dňa to náj­dem.

co­ver foto: na­po­le­on­four.com

Komentáre