Po­zná to každá jedna z nás. Ten po­cit, keď nie všetko ide podľa plánu a re­a­lita ne­spĺňa naše oča­ká­va­nia. Ale taký je ži­vot. Učí nás ako si ne­ro­biť ťažkú hlavu z kaž­dej hlú­posti, ako sa te­šiť aj z ma­lič­kostí a hlavne ako ho mi­lo­vať, aj keď je ne­do­ko­nalý.

Pre­tože je náš. A byť že­nou je predsa úžasné.

#1 Spr­cho­va­nie – oča­ká­va­nie vs. re­a­lita 

#2 Kvety vs. pizza 

#3 Ráno po jed­nej ho­dine spánku vs. ráno po de­sia­tich ho­di­nách spánku

#4 „Po­ve­dzte, keď stačí…“

#5 RÁNO: Moje bru­cho je také krásne plo­ché.
      VE­ČER: Och, veď ono môže roz­prá­vať…?!

#6 Ako to vy­zerá, keď si fé­nu­jem vlasy vs. ako sa cí­tim 

#7 Roz­košná…
      Tiež roz­košná…

#8 „Jé­ééé, tá fotka má už 100 li­keov?“ 

#9 Pred prí­cho­dom vlny vs. po prí­chode vlny 

#10 Ako si mys­lím, že vy­ze­rám s mok­rými vlasmi vs. ako v sku­toč­nosti vy­ze­rám 

Komentáre