Drahá S.,

asi nie je správne a nie je fér žia­dať ťa, aby si na mňa po­čkala. Ko­niec kon­cov, som to ja, kto od­išiel. No ak by som mal sta­viť všetky pe­niaze, tak ich sta­vím na nás dvoch.

Ne­mô­žeš pop­rieť, že je me­dzi nami veľmi silné puto. Ne­do­ká­žem ani opí­sať, ako sa pri tebe cí­tim. Keď sa sme­ješ na mo­jich hlú­pos­tiach. Keď ťa scho­vám do ná­ru­čia a vi­dím, ako na­chá­dzaš po­koj a do­mov. Ni­kdy som sa s ni­kým ne­cí­til ako s te­bou a ne­chý­baš mi preto, že by som bol osa­melý, ani pre naše pekné spo­mienky. Chý­baš mi jed­no­du­cho ty. Chcem ísť do­mov.

Viem, že je odo mňa se­becké žia­dať, aby si na mňa po­čkala a ne­ve­no­vala svoju po­zor­nosť, do­tyky a bozky inej duši. Je se­becké žia­dať, aby nie­kde v tvo­jej mysli as­poň tro­chu ho­rela myš­lienka na mňa. No ne­mô­žem si po­môcť, mu­sím sa ťa to spý­tať.
tumblr_lbks5wslrm1qawpa6o1_r1_1280foto: tum­blr

Ne­do­ká­žem si ťa pred­sta­viť s nie­kým iným. Je­diné, v čo dú­fam je, že keď sa vrá­tim, ešte stále bu­deš cí­tiť to puto, ktoré si me­dzi nami pa­mä­tám.

Ni­kdy som ti nech­cel ub­lí­žiť a nech­cel som ani od­ísť. No prišla prí­le­ži­tosť a ja som v ťaž­kých ča­soch sú­hla­sil. Od­išiel som, pre­tože som si mys­lel, že tam vo svete ma niečo čaká. Aby som zis­til, že všetko, čo som kedy chcel, stálo celý čas predo mnou.

Vždy sa bu­dem cí­tiť vinný za svoj od­chod, no dú­fam, že po­cho­píš, že som to jed­no­du­cho po­tre­bo­val v tej chvíli uro­biť.

Ne­us­tále na teba mys­lím. Pre­hrá­vam si všetky tie pekné chvíle.

Všetky tie pekné chvíle, ktoré sme spolu zdie­ľali a kedy som ve­del, že je to me­dzi nami sku­točné. Ne­do­ká­žem zniesť myš­lienku, že by som ťa mal stra­tiť kom­pletne.

Si vý­ni­močná žena a za­slú­žiš si celý svet. Celý svet, ktorý som pri­pra­vený ti dať.

Nech­cem vi­dieť, ako ťa ob­jíma iný muž. Nech­cem, aby si sa zo­bú­dzala vedľa nie­koho iného. Nech­cem, aby ten po­cit, keď ťa dr­žím za ruku a hrdo krá­čam po tvo­jom boku, spoz­nal aj iný muž. Chcem to byť stále ja, kto sa ti tak ne­smelo po­zerá na pery, keď si mys­lím, že ma ne­vi­díš. Chcem to byť ja, kto ťa bude ro­zo­smie­vať aj upro­stred hlú­pej hádky.

Ne­mal by som ťa žia­dať o to, aby si po­čkala. Ne­tu­ším, aké máš plány. Ale ro­bím to. Ak treba spo­ma­liť, spo­ma­lím. Ak treba pri­le­tieť, pri­le­tím. Ale nech­cem už strá­viť ani jednu noc s po­mys­le­ním, že tu nie si.

Všetko čo viem je, že ťa stále ľú­bim a ti­cho dú­fam, že ma ľú­biš tiež.

Tvoj To­máš.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre