Spoz­nali ste nie­kedy ženu, ktorá bola úplne v po­hode? Vzťahy brala ako zá­bavu a z ni­čoho si ne­ro­bila moc veľkú hlavu? Bola to silná, ne­zá­vislá žena, ktorá v ži­vote žiad­neho chlapa ne­pot­re­bo­vala… Proste si vy­sta­čila sama. Muži to len kom­pli­kujú.


Nech­cela vzťah, pre­tože sa práve sú­stre­dila na ka­ri­éru. Bola skep­tická a drzá. Ni­kdy ni­čoho ne­ľu­to­vala, pre­tože ve­dela, že v da­nej chvíli to tak chcela, ho­vo­rila a ro­bila si čo chcela. Zdalo sa ako by ne­mala city, žiadne zá­väzky voči iným, žiadne vý­čitky sve­do­mia … skrátka nič čo by jej brá­nilo byť sama se­bou. Ženy, ktoré ta­kéto ne­boli ju brali ako svoj vzor, ​​pre­tože pre nich bola sym­bo­lom sily, žena, ktorá do­káže byť ab­so­lútne ne­pred­ví­da­teľná a do­ko­nalá.

pe­xels.com


Muži o nej tvr­dili, že je to bez­citná mr­cha, ktorá sa snaží vy­rov­nať mu­žom. Sprá­vala sa ako oni a to ich de­silo, pre­tože každý deň uka­zo­vala, že vie byť rov­nako dobrá ako oni.

Čo keď vám po­viem, že je to všetko len maska ?

Je to krehká diev­čina, ktorá túži po tej pra­vej a je­di­nej láske na celý ži­vot. Doma sa po­zerá na ro­man­tické filmy a se­riály, číta ro­mány a je pri tom zmrz­linu. Keď chce tak plače, tre­bárs aj bez dô­vodu. V noci ne­spí a pre­mýšľa si po­sledný roz­ho­vor s ním a tl­čie sa do hlavy za každé jedno slovo. Pre­plače celé noci, a na­priek tomu všetko do­káže ráno vstať a byť do­ko­nalá.

unsp­lash.com


Ne­nosí každá z nás ob­čas takú masku? Ne­us­mie­vame sa vo chvíli, kedy by sme naj­rad­šej kri­čali a pla­kali? Ne­sna­žíme sa ukryť naše po­city pod po­krievku?


Ne­mô­žeme do­vo­liť, aby nie­kto ve­del, že sme zra­ni­teľné, pre­tože ra­zom je z nás terč. Je to len šupka, ktorá nás chráni pred po­citmi, pred nami sa­mot­nými. Bo­jíme sa lásky, nie pre­tože ne­do­ká­žeme žiť vo vzťahu, ako ob­čas tvr­díme, ale pre­tože sa bo­jíme. Bo­jíme sa ďal­šej bo­lesti, ktorú by nám to mohlo pri­niesť, bo­jíme sa za­čať opäť ve­riť.


Keď takú ženu stret­nete, ne­verte jej jej masku.

Nie­kde vo vnútri sa skrýva krehká diev­čina.

Ne­ne­chajme sa zmiasť touto mas­kou.

Hľa­dajme v ľu­ďoch viac

Komentáre