VÚB banka or­ga­ni­zuje Biz­nis aka­dé­miu pre pod­ni­kavé ženy už ôsmy raz a má za se­bou množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov ab­sol­ven­tiek. „Vieme, že ženy vní­majú pod­ni­ka­nie inak ako muži. Práve v za­čiat­koch často po­tre­bujú správnu mo­ti­vá­ciu, do­da­nie se­ba­dô­very a rady v ob­las­tiach, kde sú me­nej zdatné. Do­ká­žeme im s tým účinne po­môcť,“  ho­vorí am­ba­sá­dorka pro­jektu, zá­stup­kyňa ge­ne­rál­neho ria­di­teľa VÚB Elena Ko­hú­ti­ková. 

ekfoto. vub.sk

Re­gis­trá­cia je už spus­tená!

Všetky dámy s pod­ni­ka­teľ­skými am­bí­ciami sa môžu pri­hlá­siť na www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk. Pri­hlášky je možné za­sie­lať elek­tro­nicky do 28.10.2016.
Šancu ab­sol­vo­vať troj­dňový works­hop, ktorý sa bude ko­nať 10. – 12. no­vem­bra 2016 v Bra­ti­slave, získa 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Tie spo­me­dzi všet­kých pri­hlá­šok vy­be­rie od­borná po­rota.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy je ur­čená za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým po­máha roz­ví­jať ich biz­nis. Jej ôsmy roč­ník te­raz pri­chá­dza s vy­lep­še­ným kon­cep­tom. Prog­ram po­núkne ešte väčší pries­tor na dis­ku­siu, osobné kon­zul­tá­cie a najmä im­ple­men­tá­ciu zís­ka­ných po­znat­kov. No­vin­kou bude i on­line stre­a­ming pred­ná­šok z aka­dé­mie. V po­rote toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy za­sadne známa ban­kárka Elena Ko­hú­ti­ková, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Ja­nica La­cová z Jem Iné. Čestný hos­ťom bude Ni­cole Si­net, za­kla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky Alt­he­ag­rey. Svo­jimi zau­jí­ma­vými pod­ni­ka­teľ­skými prí­behmi a skú­se­nos­ťami ur­čite in­špi­rujú všetky ši­kovné ženy.

Viac in­for­má­cii na: www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner1

foto: vub.sk

Komentáre