Pred­tým, než sa za­mi­lu­ješ do nie­koho iného, za­mi­luj sa do seba. Spoz­naj svoje po­treby, vní­maj, tvor si ná­zory, za­ží­vaj. Nie­kedy mám po­cit, že veľa z nás sa bez­hlavo vrhá do vzťa­hov, ktoré nám ne­skôr aj tak skra­chujú. Ne­skôr sa ču­du­jeme, prečo. Je to však vo veľa prí­pa­doch veľmi jed­no­du­ché: ne­za­ľú­bili sme sa naj­skôr do seba. Ja ne­mys­lím tú ego­is­tickú lásku. Mys­lím tú, pri kto­rej vieme, akú máme hod­notu. Pri kto­rej vieme, čo je dobré pre nás. Pri kto­rej vieme, kedy je čas od­ísť. 

Nie­kedy sme vo vzťa­hoch po­vr­chní, máme po­cit, že sme ešte vlastne veľa ne­za­žili vecí, ktoré by sme mali „pre­tr­pieť“ sami. Po­tom sa chceme roz­chá­dzať, aby sme stihli všetky tieto veci. Ne­mô­žeme sa ču­do­vať, že sme vy­čer­paní, ská­čeme zo vzťahu do vzťahu, spoz­ná­vame, za­bú­dame, pá­lime mosty, pod­vá­dzame, sme ne­šťastní.

Naj­skôr sa za­mi­luj do seba. Do svojho ži­vota, do ľudí, ktorí ho tvo­ria. Mi­luj, ces­tuj, cháp, uč sa. Ži. Po­tre­bu­ješ sa naj­skôr za­mi­lo­vať do seba, aby si úp­rimne mohla mi­lo­vať nie­koho iného.

go­dand­man.com

,,Viem, že toto všetko budú len prí­behy. A z na­šich ob­ráz­kov sa stanú staré fotky. A všetci sa sta­neme nie­koho ot­com alebo ma­mou. Ale práve te­raz tieto mo­menty nie sú prí­behmi. Deje sa to. Som tu. A po­ze­rám sa všetko. A vi­dím ho. Ten mo­ment, keď vieš, že nie si smut­ným prí­be­hom. Si na­žive.“

Za­mi­luj sa do svo­jej tváre. Za­mi­luj sa do svojho ži­vota. Za­mi­luj sa do noč­nej ob­lohy, do kníh, do dob­rých fil­mov. Uve­dom si, že nie každý bude v tvo­jom ži­vote navždy, no ty si tu na to, aby si kaž­dému, kto si za­slúži, odo­vzdala len to naj­lep­šie.

pe­xels.com

Sprá­vaj sa tak, aby od teba ľu­dia od­chá­dzali šťastní a lepší.

Mi­luj sa. Mi­luj svoju osobu. Mi­luj to, čo ho­vo­ríš, to čo ro­bíš. 

Je­dine tak mô­žeš úp­rimne mi­lo­vať iného bez toho, aby si si niečo vy­čí­tala, aby si sa po­ni­žo­vala alebo vy­vy­šo­vala. Je­dine tak mu zo seba dáš to naj­lep­šie a uve­do­míš si, čo chceš a pre čo ži­ješ.

Buď dob­rou že­nou. Hod­not­nou. 

Pred­tým, než sa za­mi­lu­ješ do nie­koho iného, za­mi­luj sa do seba.

A na ko­niec, moja drahá, pre teba, moje ob­ľú­bené, o tebe:

„Bola krásna, ale nie ako tie diev­čatá v ča­so­pi­soch. Bola krásna pre spô­sob, akým mys­lela. Bola krásna pre tú is­kru v jej očiach, keď roz­prá­vala o nie­čom, čo mi­lo­vala. Bola krásna pre jej schop­nosť vy­ča­riť dru­hým úsmev na tvári, aj keď ona bola smutná. Nie, ne­bola krásna pre niečo tak do­časné ako jej vzhľad. Bola krásna hl­boko, vo vnútri jej duše.“

Komentáre