Tento člá­nok ve­nu­jem nám, no­vej a mla­dej ge­ne­rá­cii. Bu­dem ho­vo­riť o tvo­jich ro­ves­ní­koch, pria­te­ľoch, možno su­se­doch, ľu­ďoch, ktorí ťa ob­klo­pujú a možno to bude o tebe.

Pred­stav si svo­jich ro­di­čov v tvo­jom veku. Mali dieťa, možno deti, vlastnú stre­chu nad hla­vou, ktorú na­zý­vali do­mov a tí úspeš­nejší mali do­konca svoje vlastné auto. Na dru­hej strane vi­dím nás, vi­dím seba. Mám stálu prácu, do­konca na dnešnú dobu slušne pla­tenú. No aj na­priek tomu vo mne exis­tuje ne­jaká ne­vi­di­teľná ba­ri­éra, ktorá mi bráni čo i len po­mys­lieť na  in­ves­tí­ciu do ne­ja­kej ne­hnu­teľ­nosti alebo kúpu vlast­ného auta. Dlhú dobu som si mys­lela, že chyba je vo mne. Že len prí­lišne mi­lu­jem ces­to­va­nie a nie som pri­pra­vená na to, usa­diť sa. No je chyba na­ozaj vo mne?

tumblr_n2h4umqkgl1qeraplo1_1280

na­po­le­on­four.com

Dnešná doba je iná, o tom niet po­chýb. Ľu­dia sú iní, hod­noty sa zme­nili, mož­ností je viac. A to sú tri zá­kladné pi­liere. Po­jem vlast­níc­tva už nie je re­le­vantný a kým ke­dysi bolo me­rad­lom úspe­chu vlast­niť byt, do­konca auto, dnes nič z toho ne­platí. No­vo­dobé vý­skumy uka­zujú, že mladí ľu­dia už len zried­kavo in­ves­tujú do vlast­ného bý­va­nia. Lep­šie po­ve­dané, mladí už skoro vô­bec ne­in­ves­tujú do dra­hých vecí. Je to ako keby sa mladá ge­ne­rá­cia vzop­rela spo­lo­čen­ským kon­ven­ciám zau­ží­va­ným po celé de­sať­ro­čia.

Prečo?

Podľa so­ci­oló­gov tr­pia mladí, mo­derní ľu­dia akousi „fi­nanč­nou“ krí­zou, ktorá im spô­so­buje strach z po­ži­čia­va­nia si pe­ňazí for­mou rôz­nych hy­po­ték a úve­rov. Snáď ťa ale ne­prek­vapí, že toto nieje tým hlav­ným dô­vo­dom.

00000

pin­te­rest.com

Snáď každý si uve­do­mu­jeme, že naša ge­ne­rá­cia vô­bec ne­žije ako ge­ne­rá­cia na­šich ro­di­čov. Dô­vo­dom sú naše hod­noty a mož­nosti. Naši ro­di­čia ne­boli schopní ces­to­vať tak často a kam­koľ­vek ako dnes my. Ne­bolo toľko mož­ností zá­bavy, prí­le­ži­tostí k bu­do­va­niu pod­ni­kov. Kým pre na­šich ro­di­čov bolo dô­le­žité za­bez­pe­čiť si bý­va­nie a auto, naša ge­ne­rá­cia si uve­do­muje, že skú­se­nosť je je­diná vec, na kto­rej sku­točne zá­leží.

Ne­tú­žime po sta­bi­lite a pros­pe­rite, ako to bolo ke­dysi. Dnešná ge­ne­rá­cia si o to viac cení fle­xi­bilné plány a ne­zá­vis­losť. Naša ge­ne­rá­cia sa už ne­zau­jíma o hmotné vlast­níc­tvo. Veď prečo si ku­po­vať auto, keď si mô­žem pre­na­jať ta­xík? Je to ako mať auto s osob­ným šo­fé­rom. Načo si ku­po­vať ne­hnu­teľ­nosť na ne­ja­kom pre­krás­nom mieste a vra­cať sa do nej, keď si mô­žem nájsť pre­krásne miesto na Airbnb v kto­rom­koľ­vek kúte sveta? A prečo in­ves­to­vať do ne­hnu­teľ­nosti v rod­nom kraji, keď ani ne­viem, koľko zo­sta­nem v práci, ktorú vy­ko­ná­vam?

Máme dve mož­nosti, a to upí­sať sa hy­po­téke na 40 ro­kov alebo jed­no­du­cho pri­jať fakt, že po zvy­šok ži­vota zo­sta­neme na pre­na­ja­tom mieste. A na­vyše, ak zme­ním prácu, ne­bude nič, čo by mi brá­nilo po­hnúť sa ďa­lej, do sveta. Podľa ma­ga­zínu For­bes, me­nia mladí ľu­dia prácu prie­merne každý tretí rok.. Pred­stavte si, že zo­sta­nete bez práce. To sú vážne veci, ktoré by mohli ohro­ziť na­ru­še­nie pla­tieb za auto alebo bý­va­nie. To sú dô­vody, prečo je pre mla­dých ľudí vý­hod­nej­šie pre­na­jať si byt a pri­pla­tiť si za au­to­bu­sovú kartu. V ta­komto prí­pade je ľah­šie nájsť no­vého ná­jom­níka ako kupca.

tumblr_o1xfzn8ajv1qc91i1o1_1280

na­po­le­on­four.com

To zna­mená, že dnes sa úspech me­ria in­ves­tí­ciou do skú­se­ností a zá­žit­kov. Ho­vo­ríme o ces­to­vaní, špor­toch a bu­do­vaní star­tu­pov. Je pre nás oveľa zis­ko­vej­šie utrá­cať pe­niaze na skú­se­nos­tiach a zá­žit­koch, ako ku­po­va­ním si no­vých vecí. Veď si pred­stav seba a svo­jich pria­te­ľov. Zau­jí­malo by ich viac to, koľko ne­hnu­teľ­ností vlast­níš alebo by si rad­šej vy­po­čuli prí­behy o tvo­jich zá­žit­koch z ciest?

Exis­tuje mnoho vý­sku­mov, ktoré sa za­obe­rali da­nou té­mou. V jed­nom sa všetky zho­dujú. Ak mladí utrá­cajú pe­niaze na skú­se­nos­tiach, me­dzi ktoré patrí aj ces­to­va­nie, sú oveľa šťast­nejší ako tí, ktorí pe­niaze utrá­cajú na hmot­ných pred­me­toch.

Pa­mä­tajte. Skú­se­nosti sú oveľa cen­nej­šie ako pe­niaze a ma­te­riálno kedy budú.

 

co­ver photo: pe­xels.com

 

Komentáre