Ani si ne­vieš pred­sta­viť koľ­ko­krát som si pred­sta­vo­vala, ako sa za mnou do­pla­zíš a bu­deš ma pro­siť o od­pus­te­nie. Áno, tak veľmi som bola ne­šťastná, tak veľmi som ťa chcela späť. Na­ko­niec však predsa len prišlo vy­triez­ve­nie, kedy som si uve­do­mila, aká by  to bola hlú­posť.

Uve­do­mila som si, že sa mám na­toľko rada, že rad­šej od­ídem, ak o moje srdce nie je do­sta­točne po­sta­rané. Tak ako som od­išla, keď si mi ozná­mil, že sa so mnou roz­chá­dzaš. Od­išla som, pre­tože ne­bu­dem ni­koho nú­tiť, aby bol so mnou. Ne­bu­dem pred te­bou pla­kať a pro­siť ťa, aby si sa ku mne vrá­til. Po­znám svoju hod­notu a viem, ako veľmi som sa obe­to­vala pre ľudí, na kto­rých mi zá­le­žalo a že som ro­bila všetko pre toho, koho som mi­lo­vala – pre teba.

No ty si ma ne­chal zo dňa na deň. Len tak, bez zby­toč­ných slov. Ne­mal si na mňa čas, pri­čom pravda bola iná. Lenže od zba­belca, ako si ty, som nič iné ani ne­ča­kala ako bez­du­chý útek. Veď načo sa sna­žiť o nie­koho, keď je jed­no­duch­šie ho od­kop­núť?

Za krátku dobu si už mal čas, čas na iné dievča, ktoré by spĺňalo tvoje pred­stavy o do­ko­na­losti. Rýchlo si na mňa za­bu­dol, ale sna­žila som to už ne­vní­mať, ne­vní­mať to, čo sme spolu pre­žili. Ne­bolo to ľahké, ale na­stal deň, keď som sa cez to pre­niesla, do­stala sa cez teba.

Jed­ného dňa si sa mi však pri­po­me­nul za­sla­ním bez­sta­rost­nej správy s otáz­kou, ako sa mám. Ale načo? Čo odo mňa chceš? Mys­líš, že to bude ako pred tým? Ako keby sa nič ne­stalo? Kde si bol, keď som ťa naj­viac po­tre­bo­vala? Mys­líš, že bez teba som tá istá? Že sa bu­dem tvá­riť, že ne­viem o tvo­jich „dob­ro­druž­stvách“? Ne­bu­dem, pre­tože v oka­mihu, keď sa roz­hod­neš byť in­tímne s nie­kým iným, je to oka­mih, kedy strá­caš toho, kto ťa mi­luje. Je to také jed­no­du­ché.tumblr_m9y8yu2wv81rrnc83o1_1280foto: pin­te­rest.com

Chá­pem, ľu­dia ro­bia chyby, ale srdce si ne­za­slúži byť za­ned­bá­vané a po­va­žo­vané za sa­moz­rej­mosť. Zvlášť, keď nie­kto po­zná roz­diel me­dzi dob­rom a zlom. Moje pra­vidlo znie: Rob si, čo chceš, ale vieš, že ná­sledky za svoje činy si ne­sieš ty sám.

Vzťah je o tom, že mys­líš aj na par­tnera, pred tým, než uro­bíš roz­hod­nu­tie. Uve­do­míš si, ako by sa cí­til on pred tým, než to spra­víš. Je to sú­časť do­spie­va­nia a toho, že si do­zrel na roz­hod­nu­tia, ktoré ťa s nie­kým spá­jajú. Ale ty si ešte ne­dos­pel. Ak je jedna osoba dosť dobrá na jednu noc, ne­zna­mená to, že bude dosť dobrá pre teba navždy. Lenže ty si to asi ešte ne­po­cho­pil, ak aj áno, tak už je ne­skoro.

Preto už ne­ča­kám, že ma bu­deš pro­siť, aby si sa mo­hol vrá­tiť ku mne späť. Ne­bu­dem ča­kať, ako sa sna­žíš dať veci do po­riadku, aby fun­go­vali tak, ako pred tým, pre­tože ne­budú. Ja som ne­pot­re­bo­vala „vy­skú­šať“ ďal­ších iných chla­pov, aby som sa uis­tila a pre­sved­čila, že si ten správny, ten naj­lepší pre mňa. Ak si to pos*al, pre­vezmi zod­po­ved­nosť za svoje činy. Za­slú­žim si pravdu, nie blbú vý­ho­vorku. Bez ohľadu na to, ako veľmi sme sa sna­žili vy­tvo­riť náš spo­ločný ži­vot, bez ohľadu na to, ako veľmi sme sa na­vzá­jom mi­lo­vali, chcem, aby si od­išiel a dal mi po­koj.

Nie preto, že ťa ne­mi­lu­jem, ale preto, že si ne­za­slú­žim byť po­sledná myš­lienka.

To je dô­vod, prečo ti ne­dám druhú šancu.

Foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre