Na­ozaj som si mys­lela, že si bol pre mňa je­diný a mi­lo­vala som po­cit byť tvoja, aj keď to bolo len na krátky čas. Všetko, čo som s te­bou za­žila bolo per­fektné. Pri­ro­dzene sme vkĺzli do vzťahu a veci sa jed­no­du­cho diali okolo nás. Cí­tila som sa s te­bou voľne a bez­pečne. Keď sme boli spolu, za­budla som na všetky prob­lémy, ktoré sa mi v tom čase pri­ho­dili a keď  prišlo na prob­lémy, kto­rých som sa ne­mohla striasť, bol si tu pre mňa a po­mo­hol si mi s nimi. Po­sledná vec, ktorú som chcela uro­biť, bola ne­chať ťa ísť a pre­stať sa sna­žiť zís­kať ťa späť, ale kvôli svo­jej vlast­nej dôs­toj­nosti som mu­sela.

Rada by som ti však po­ďa­ko­vala za ži­votné lek­cie, ktoré si ma na­učil. Či už to vieš alebo nie, na­učila som sa od teba veľa. Naj­dô­le­ži­tej­šou ve­cou, ​​ktorú som sa pri tebe na­učila, bola se­ba­úcta. Uve­do­mila som si, že mu­sím mať do­sta­tok re­špektu, aby som ve­dela, kedy sa ťa pus­tiť a pre­stať na­há­ňať  niečo, čo mi nie je sú­dené. Vy­ze­rala som ako blá­zon, ktorý sedí a žobre, aby si sa vrá­til ku mne a na­pra­vil, čo sme po­ka­zili. Mám väč­šiu hod­notu, ako ne­zod­po­ve­dané správy po­sie­lané upro­stred bez­sen­ných nocí dú­fa­júc, že ko­nečne na­stane tá chvíľa, kedy sa po­roz­prá­vame a dáme to všetko na­s­päť do­kopy. Vá­žim si seba na­toľko, že ne­bu­dem se­dieť a ča­kať na teba, aby si sa vrá­til a po­ve­dal mi, že to chceš skú­siť znova. Ce­ním si seba na­toľko, že už ne­bu­dem cho­diť ako vo sne a pla­kať, keď ni­kto nie je na blízku, alebo v spr­che, keď ma ni­kto ne­po­čuje. Som cen­nej­šia ako to všetko.

tumblr_nvwczk0bWt1qjjmtfo1_1280foto: na­po­le­on­four

Ďa­ku­jem ti za to, že som si uve­do­mila, že mŕtvu kve­tinu vo­dou ne­pri­ve­diem späť k ži­votu. Ďa­ku­jem, že si mi uká­zal, že jed­no­smerné po­kusy na upev­ne­nie nie­čoho majú za ná­sle­dok iba to, že sa  člo­vek zraní ešte viac ako na konci. Ďa­ku­jem, že si ma ra­nil. Ho­je­nie evi­den­tne bolí a nie je to niečo, čo sa vy­lieči cez noc, ale v čase ho­je­nia bu­dem sil­nej­šia ako pred­tým. Ďa­ku­jem, že si mi uká­zal, že od­tr­hnúť sa od nie­koho, kto chce byť blízko teba je oveľa ľah­šie. Hoci som ro­bila všetko preto, aby si  zo­stal, od­išiel si aj tak, pre­tože to bolo to, čo si chcel. Vy­uži­jem tento čas na ná­pravu sa­mej seba, nie pre teba, nie pre iného muža, ale pre seba.

Na zá­ver ti chcem po­ďa­ko­vať, že si ma ne­chal ísť a že mô­žem byť sama se­bou, pre­tože ak by si to ne­uro­bil, zo­stala by som v nech­ce­nom vzťahu a iný muž, ktorý je za mňa vďačný, by ne­mal šancu ma nájsť. Ni­kdy by ne­mal mož­nosť vi­dieť moju hod­notu a ne­mal by prí­le­ži­tosť pri­po­mí­nať mi to, ako veľmi si ma váži. Sa­moz­rejme, že mi  bu­deš chý­bať a vždy bu­deš mať kus môjho srdca, ale ja dobre viem, že som bola len rozp­tý­le­nie na ceste za tvo­jimi cieľmi. Na­priek všet­kému, ťa nech­cem ne­ná­vi­dieť, ne­mohla by som ťa ne­ná­vi­dieť. Chcem aby sme boli k sebe zdvo­rilí, chcem vi­dieť ako sa zau­jí­maš o to, čo ro­bím, tak ako sa zau­jí­mam ja. Mys­líš, že sa nám nie­kedy o pár ro­kov skrí­žia cesty znova? Ak aj áno, už mi asi ni­kdy ne­vy­ra­zíš dych tak, ako pred­tým, ale pra­jem ti veľa šťas­tia vo všet­kom, čo ro­bíš. A na­ozaj dú­fam, že náj­deš šťas­tie, ktoré hľa­dáš. Takže toto je moje zbo­hom a veľa šťas­tia.


foto: na­po­le­on­four

Komentáre