Nie­kedy mi naša ge­ne­rá­cia pri­po­mína bláz­nivé ame­rické filmy. Pekní, ale aj nie prí­liš pekní chlapci sa hrajú, že sú pánmi sveta. Každý pia­tok ve­čer vy­rá­žajú na lov. Všetku ak­ti­vitu a svoje sprá­va­nie za­me­ria­vajú na cieľ, ktorý sme­ruje do po­stele. Noc strá­vená s nie­kým koho ne­poz­najú je pre nich ví­ťazs­tvo. Je to tro­fej, ktorú musí každý za ve­čer zís­kať, res­pek­tíve to veľmi chce. Ne­hľa­dajú múdru hlavu. Nechcú vtipnú spo­loč­níčku. Ne­majú zá­u­jem o dievča, ktoré má pre­hľad a am­bí­cie. Hľa­dia na po­stavu. Vy­hľa­dá­vajú naj­ľah­šie do­bytné diev­čatá, aby ich to ne­stálo pri­veľa snahy a ener­gie. Sú ochotní do toho in­ves­to­vať pe­niaze. Rad­šej si dievča kú­pia, akoby ju zau­jali hu­mo­rom alebo in­te­li­gen­ciou. Veď načo?  Chcú len ko­risť, aby si mohli za­pí­sať ďal­šiu bez­výz­namnú čiarku do ko­lónky „ako za­há­ňam depku a lie­čim si kom­plexy „. Lebo to je to, čo v sku­toč­nosti ro­bíme. Lie­čime si kom­plexy pro­stred­níc­tvom iných. Čím viac ľudí zba­líš, tým viac si zvý­šiš se­ba­ve­do­mie. Je to smutná a ta­jomná časť na­šej osob­nosti, ktorú má každý. Všetci máme svoje chyby, ktoré sa sna­žíme za­kryť alebo ich nie­čím vy­kom­pen­zo­vať. A tak­tiež sa v tejto časti na­šej osob­nosti nie­kedy strá­came, keď si tie kom­plexy pri­pus­tíme k srdcu. Tr­píme po­ci­tom me­nej­cen­nosti. Do­vo­líme dep­re­sii, aby na nás padla. Du­sila. Škr­tila. Zvä­zo­vala. Rie­še­ním však nie je vy­hľa­dá­vať jed­no­du­ché flirty na je­den ve­čer. Pri­pus­time si mož­nosť, že lás­kou vy­bu­do­vaný vzťah do­káže se­ba­ve­do­mie zvý­šiť ti­síc­krát viac ako päť úlov­kov za ve­čer.

Dep­re­sia a po­cit me­nej­cen­nosti od­ídu je­dine, keď náj­deš silu ich pre­môcť, ty ,od­vážny prí­sluš­ník tejto doby. Pri­pus­til si si, že máš prob­lém. Taký istý ako má každý iný.  Cí­tiš sa lep­šie? Urob krok vpred. Nájdi od­vahu hľa­dať niečo váž­nej­šie, na­miesto bez­cit­ného hra­nia sa s emó­ciami iných. Ne­maj strach dať do toho city a snahu. Od­hoď strach, depku, sta­rosti. Uží­vaj dňa. Chil­luj. Mi­luj.

foto: Gu­ille Fain­gold

Komentáre