Ve­ľa­krát si sa už so sl­zami v očiach pý­tala sa­mej seba, prečo práve ty. Prečo je za te­bou ďalší ne­po­da­rený vzťah, ktorý skon­čil fias­kom. Se­dela si v izbe a roz­mýš­ľala nad tým, čo si uro­bila ne­správne. Ro­zo­be­rala a do­slova roz­pit­vá­vala si každú svoju re­ak­ciu a čin. Na dlhé pre­ho­vá­ra­nie ka­ma­rá­tok si vy­šla do ulíc, ale ne­do­ká­zala si sa za­ba­viť, pre­tože si roz­mýš­ľala nad oso­bou, ktorá je zod­po­vedná za to, že si te­raz v tomto stave.

A te­raz to poďme zo­brať z tej správ­nej strany. To, čo si ke­dysi uro­bila, si uro­bila naj­lep­šie ako si mohla a ve­dela uro­biť. V rôz­nych si­tu­áciách, ktoré si s ním pre­žila si sa za­cho­vala naj­lep­šie, ako si mohla. Po­ve­dala si vety, ktoré boli v da­nej chvíli tými najv­hod­nej­šími. Pre­ja­vila si veľa emó­cii, pre­tože si kus člo­veka so srd­com a nie ľa­dová krá­ľovná. Pre­ja­vila si ich, pre­tože si to tak cí­tila. Ne­viň seba! Vo chví­ľach, keď ste boli spolu si bola sama se­bou a ro­bila si podľa svojho naj­lep­šieho ja.
29556288541_f15eb18954_kfoto: thought­ca­ta­log.com

Prečo sa ale nie­ktoré ne­prí­jemné si­tu­ácie opa­kujú? Pre­tože si mu­síme niečo uve­do­miť. Mu­síme prísť na to, že niečo ro­bíme zle. Tieto si­tu­ácie sa môžu v ži­vote opa­ko­vať do­vtedy, po­kiaľ si ne­uve­do­míš, že nie­kde ro­bíš chybu. Čo keď je chyba práve v se­ba­úcte, dievča? Keď ste spolu za­čali cho­diť, bola si sama se­bou. Pri­ro­dzená, ne­zve­li­čo­vala si, ne­pa­ni­ká­rila, keď ne­od­pí­sal do 2 mi­nút, mala si svoj ži­vot, pria­te­ľov, ra­dosť zo seba a z kaž­dého dňa. Keď ste sa zblí­žili, za­čala si na neho mys­lieť čo­raz čas­tej­šie, stra­tila si nad se­bou kon­trolu. Tak ne­jak to už býva, keď sa my, ženy, za­ľú­bime. Mylne si mys­líme, že ľú­biť zna­mená nie­koho vlast­niť. Za­čneme ro­biť všetko preto, aby sme sa mu za­pá­čili ešte viac, ne­uve­do­miac si, že práve tá žena so se­ba­úc­tou, ktorá si na za­čiatku vzťahu ve­rila, sa mu pá­čila.

Tak pre­staň! Ver si. Buď verná hlavne sama sebe! Buď po celý čas tou že­nou, ktorá sa tak páči chla­povi na za­čiatku. Bez­sta­rostná, ve­selá, opti­mis­tická, ta­jomná. Ne­pre­padni do stavu vlast­ne­nia dru­hej osoby, ne­pre­padni do stavu, keď za­čí­naš ľú­biť tak, že strá­caš kon­trolu nad se­bou. Buď že­nou, ktorá je verná svo­jim hod­no­tám a pre­sved­če­niam. Ne­snaž sa za každú cenu za­pá­čiť iným. Keď sa bu­deš pá­čiť sama sebe, ocení to aj ten, ktorý k tebe patrí. To zis­tíš, to po­cí­tiš, to ťa za­siahne v tom naj­lep­šom slova zmysle.

co­ver foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre