Vďaka Veľ­kej noci tu boli slad­kosti, čo­ko­láda a ko­láče na kaž­dom rohu. Bolo to ne­odo­la­teľné, však? Išla som do ob­chodu a všade som vi­dela čo­ko­lá­do­vých za­ja­či­kov. Jasné, pár z nich skon­čilo v mo­jom ko­šíku a ani som si to po­riadne ne­uve­do­mila a skon­čili v mo­jom ža­lúdku.

Bola som hladná? Ur­čite nie. A bola som šťastná že som zjedla tak veľa slad­kého? Ur­čite nie.

tumblr_nuiqp8xwpm1tut9z3o1_500

Zdroj: pin­te­rest.com

Prečo teda ne­pres­ta­neme jesť, keď sme plní?

Podľa naj­nov­ších štú­dií, ktoré skú­mali spot­rebu ka­ló­rii a chuť do jedla, sa zis­tilo, že v tele chý­bali dô­le­žité látky a vi­ta­míny. Čo to teda zna­mená? Na to, aby sme ne­po­ci­ťo­vali tzv. „chuť na niečo“ po­tre­bu­jeme mať vy­vá­žený je­dál­ni­ček, jesť správne množ­stvo biel­ko­vín, zdra­vých tu­kov a kom­plex­ných sa­cha­ri­dov, a ne­mali by sme za­bú­dať aj na vlák­ninu.

Keď po­viem že „ sa cí­tim hladná“, zvy­čajne mám na mysli, že by som si dala čo­ko­ládu. Pre­tože je predo mnou na stole a áno, vy­zerá na­ozaj dobre. A sladko!

Lenže väč­šina dneš­ných slad­kostí je pl­ných ché­mie a far­bív, ktoré nie sú až také pros­pešné pre telo. Úp­rimne po­ve­dané, vô­bec nie sú vhodné. A ob­sa­hujú prázdne ka­ló­rie. To zna­mená, že na­priek tomu, ak zjeme jedlo, kde je na­pí­sané, že nás za­sýti na dlhú dobu a udrží nás sý­tych, mô­žeme kon­zu­mo­vať ďal­šie ka­ló­rie ne­skôr, pre­tože nič vý­živné naše telo ne­dos­tane. To je dô­vod,  prečo mô­žeme v kine pri filme zjesť celý ba­lí­ček pu­kan­cov a ve­čer, keď prí­deme do­mov, si dáme ro­dinnú ve­čeru a kľudne ešte aj de­zert.

21251-pink-popcorn-tub

Zdroj: lo­vet­his­pic.com

Sa­moz­rejme, exis­tujú spô­soby, ako udr­žať vašu chuť k jedlu na uzde. Ten naj­lepší spô­sob je asi tento:

  „Po­čú­vajte svoje telo skôr, než siah­nete po slad­kos­tiach.“

Nie som moc veľká od­bor­níčka, no na­priek tomu po­čú­vam svoje telo a dám mu čo po­tre­buje. Aj keď ma pred­stava, že jem čo­ko­ládu celý deň, ne­smierne teší, viem že to nie je dobré pre zdra­vie a telo. Preto rad­šej odo­lám a dám si ovo­cie.

Keď ne­mô­žete pre­stať jesť na­priek tomu, že pred­ne­dáv­nom ste mali obed, prav­de­po­dobne vám chý­bajú vi­ta­míny a látky pre telo pros­pešné. Tie naj­zná­mej­šie sú že­lezo, so­dík, dras­lík, váp­nik, hor­čík alebo mag­né­zium. Do­prajte si po­riadnu dávku ovo­cia, hrsť orieš­kov alebo rybu s prí­lo­hou na ve­čeru. Správne vy­vá­žený je­dál­ni­ček, by mal za­brá­niť nad­mer­nému je­de­niu, ktoré nie je dobré ani pre našu psy­chiku ani pre naše zdra­vie.

cool-fittnes-food-fruits-favim-com-4070568

Zdroj: fa­vim.com

Ak sa cí­tite plní, no radi by ste si dali čo­ko­ládu (kto nie!), ne­chajte ju rad­šej na po­ličke a choďte von z miest­nosti, alebo si bežte umyť zuby, alebo si dajte ovo­cie, alebo robte čin­nosť, pri kto­rej na to za­bud­nete. Vaše telo sa vám za to po­ďa­kuje.

Komentáre