Od pr­vého ná­dy­chu až do to­hoto mo­mentu je jedna osoba, ktorá obe­to­vala ne­smierne veľa, aby ťa spra­vila šťast­nou: tvoja mama.

Za­bá­vala ťa celé ho­diny hrač­kami, keď si bola naj­men­šia. Cho­dila pre teba každý deň do škôlky. Bola prvá, kto sa zau­jí­mal o tvoj ak­tu­álny stav, či už išlo o školu, mi­lostný ži­vot, pra­covný ži­vot, alebo cel­kovo tvoje šťas­tie. A do­dnes chce ve­dieť každý je­den de­tail.

Exis­tuje lepší pria­teľ ako toto?

Všetky jej túžby sú­vi­sia s te­bou, chce ťa chrá­niť, chce ti po­má­hať a ne­za­bú­daj, že vždy ti v ob­chode kúpi čo­koľ­vek, po čom tvoje srdce túži. Ma­ter­skej láske sa ne­vy­rovná ab­so­lútne nič.

elitedaily_paff_findingyourself-800x400

eli­te­daily.com

Kto iný pre teba bude ro­biť toľko vecí bez toho, aby za to niečo oča­ká­val? Kde inde náj­deš tak od­danú a milú osobu? Je­dine doma.

Tu je päť dô­vo­dov, prečo je mama naj­lepší pria­teľ na celý ži­vot.

  • Len jej nie je jedno, keď od­ídeš bez svetra

Alebo dážd­nika, alebo vrec­ko­viek, alebo ak si ne­je­dol dosť. Bez mo­jej mamy by som prav­de­po­dobne 5 ro­kov no­sila rov­naké po­nožky a žila na ce­re­áliách.

  • Aj keď ťa ne­chápe, ni­kdy sa ne­pres­tane sna­žiť

Nie je chyba tvo­jej mamy, že tak ne­ro­zu­mie tech­no­ló­giám, ktoré po­u­ží­vam. No možno práve jej sta­ro­módne po­stoje mi ne­raz do­ká­zali pri­po­me­núť, čo je v ži­vote na­ozaj pod­statné.

  • Chce vi­dieť tvoj úspech bez toho, aby od toho sama niečo oča­ká­vala

Je dô­vod, prečo nás naše mamy tak tla­čia do uče­nia a úloh. Moja mama na­prí­klad vždy sní­vala, že zo mňa bude do­ktorka. Možno že jej tento sen ne­spl­ním, no aj tak dú­fam, že na mňa bude môcť byť pyšná.

  • Vďaka nej sa cí­tim špe­ciálna

Na­štve ma muž, za­vo­lám jej a ona ho­diny po­čúva moje tri­viálne prob­lémy. Idem do­mov na ví­kend a ona celý pia­tok ve­čer pri­pra­vuje všetky jedlá, ktoré mám rada. A ešte sa cíti poc­tená, keď mi môže vy­prať a vy­žeh­liť špi­navé ob­le­če­nie.

  • Zá­leží jej na tvo­jom vzhľade viac ako tebe

Mama bola prvá osoba, ktorá ma od­ho­vá­rala od te­to­va­nia a pier­cingu. Sa­moz­rejme že som ju ne­po­čú­vala a prišla na to cez osobnú skú­se­nosť, no as­poň viem, že moja ma­mina vie vždy naj­lep­šie.

  • Som z po­lo­vice ona

Po­lo­vica mo­jich gé­nov je od mamy. Zna­mená to, že za to kým som je zod­po­vedná z 50% ona. Dú­fam, že ne­skon­čím s ta­kými vlasmi..

Ro­bím si srandu. Ľú­bim ťa, mami.

Komentáre