Je zvláštne ako to osud za­riadi, že nie­koho po­znáš celý ži­vot a ne­za­ne­chá na teba taký do­jem ako nie­kto, koho po­znáš krátko. Ta­kéto stret­nu­tia sú často ná­hodné a na­priek tomu ťa úplne zme­nia. Príde na rad za­mi­lo­va­nosť a si v tom až po uši, máš po­cit, že si stre­tol nie­koho, koho si hľa­dal celý ži­vot. Po čase však príde vy­triez­ve­nie a vtedy sa za­čí­naš za­mýš­ľať  nad tým, či je to tá pravá osoba, s kto­rou chceš byť do konca svojho ži­vota. Za­čí­naš si vší­mať ma­lič­kosti, ktoré si vtedy pre­hlia­dal, ale ne­pre­hlia­dol si aj tie „veľké“ veci, ktoré robí pre teba a ty ich be­rieš ako sa­moz­rej­mosť?

Je veľa dô­vo­dov prečo nie­koho ne­chať ísť a ne­sna­žiť sa ďa­lej, ja ti však po­nú­kam dô­vody prečo by si si ju mal vá­žiť a ne­opus­tiť.

Naj­dô­le­ži­tej­ším a naj­pod­stat­nej­ším dô­vo­dom je, že ťa mi­luje z hĺbky srdca, pre­tože ak žena nie­koho mi­luje, všetku svoju ener­giu sú­stre­ďuje len na to, aby si to cí­til. Ak si takú ženu na­šiel, bol by si hlu­pák, ak by si ju ne­chal ísť.

Maja-Topčagić-love-dating-1

Pod­po­ruje ťa aj vtedy, keď si sám ne­ve­ríš a do­káže ťa na­kop­núť k ďal­ším vý­ko­nom, hoci možno nie vždy presne chápe tomu, čo ro­bíš. Veď nie na­darmo sa ho­vorí, že za kaž­dým úspeš­ným mu­žom stojí ešte väč­šia žena.

Ak je po­zorná a sta­rost­livá zna­mená to, že nie si pre ňu ľa­hos­tajný a chce, aby si sa mal čo naj­lep­šie. Je tak­mer sa­moz­rejmé, že lás­kou tvojho ži­vota by mal byť nie­kto, kto sa o teba stará v kaž­dom slova zmysle.

Každý z nás býva tvrdo­hlavý a pre­sa­dzo­va­nie svo­jich ná­zo­rov sa ne­za­obíde bez kom­pro­mi­sov. Preto žena, ktorá je pri­pra­vená na kom­pro­mis je pre­d­zves­ťou úspeš­ného vzťahu, ale tak isto ako ona, mu­síš byť pri­pra­vený ro­biť kom­pro­misy aj ty.

Vieš, že mi­lu­ješ správnu ženu, ak máš po­cit, že si pr­vý­krát na­šiel svoje vlastné uni­kátne miesto na tomto svete, ona ti dáva po­cit, že si na správ­nom mieste. Si tam, kde by si mal byť a ne­pot­re­bu­ješ nič a ani ni­koho iného. Ak v jej očiach vi­díš od­raz vlast­nej duše, po­tom si sku­točne doma.

Ďal­ším z dô­vo­dov, prečo by si ne­mal opus­tiť ženu je ten, že aj v tých kom­pli­ko­va­ných alebo nud­ných či mo­no­tón­nych chví­ľach ťa vie rozp­tý­liť, zdvi­hnúť ná­ladu a vy­ča­riť  úsmev na tvári. Ak máš pri sebe takú ženu, ver tomu, že bu­deš len spo­koj­nejší.

Vá­šeň fun­guje len vtedy, keď je vy­jad­rená me­dzi dvoma ľuďmi. Je to oheň, ktorý vás spa­ľuje, túžba byť s tým dru­hým tak silná ako ze­me­tra­se­nie, ktoré vami za­tra­sie. Ak toto me­dzi vami je, po­tom vášmu vzťahu nič ne­chýba.

Keď ju mi­lu­ješ a ne­vieš si bez nej pred­sta­viť ži­vot, ne­ne­chaj ju ísť. Mal by si si uve­do­miť, ako veľa pre teba zna­mená, kým nie je prí­liš ne­skoro. Vždy je tu mož­nosť, že do­sta­neš druhú šancu, ale čo keď to tak ne­bude? Mo­hol by si ju stra­tiť navždy a po­tom bu­deš po zvy­šok ži­vota ľu­to­vať, že si si ne­chal pre­kĺz­nuť po­me­dzi prsty naj­dô­le­ži­tej­šiu osobu na svete.

Tak ne­ris­kuj, ale rob všetko preto, aby ona ne­mala po­chyb­nosti o tom, že je tá pravá pre teba.

objectification-love-relationships

foto: eli­te­daily

 

Komentáre